[FZH] 用 Linux 越来越没有激情了

源泉星火(张明源) zhangmingyuan240在gmail.com
星期一 五月 2 15:17:57 UTC 2011


ͨ³£ÊÇÖ¸System Administrator

ÔÚ 2011Äê5ÔÂ2ÈÕ ÏÂÎç10:00£¬microcai <microcai在fedoraproject.org>дµÀ£º

> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
>
> ÓÚ 2011Äê05ÔÂ02ÈÕ 21:59, ԴȪÐÇ»ð(ÕÅÃ÷Ô´) дµÀ:
> > ‡å¡£
> > ºÃ°É£¬µ«ÎÒÊÇSA
> >
> > ÔÚ 2011Äê5ÔÂ2ÈÕ ÏÂÎç3:13£¬Jiahua Huang <jhuangjiahua在gmail.com>дµÀ£º
> >
> >> Â¥Ö÷ÓÖ²»ÊÇ SA£¬
> >> SA ÓÖ²»ÅäÖÃÂ¥Ö÷µÄ×ÀÃæ¡£
> >>
> >> 2011/5/2 ԴȪÐÇ»ð(ÕÅÃ÷Ô´) <zhangmingyuan240在gmail.com>
> >>
> >>> kaioÈç´Ë˵£¬¹ã´óSAÇéºÎÒÔ¿°°¡
> >>>
>
> SA ÊÇʲô°¡£¿
> -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> Version: GnuPG v2.0.17 (GNU/Linux)
> Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://enigmail.mozdev.org/
>
> iQEcBAEBAgAGBQJNvrj/AAoJEKT4Uz7oTANZ3gYH/1pqWm8RCvI2HSrQbjOS8WzI
> hzZMLMMRxjzP60b2XuLNSZbiwcQSjkvyLnD0nqk63eEa8MJa58qumd5jiI1iRzk+
> A9Ko1dOACUAMO0vtIS4Il/BRvUdzq1dzR37O48JGGecRxM0ICITjwLCv2Phx46XH
> O7pYie4jZXPChRhU1gVifj8OLUITp68UrA2WoaY8jvgL/tPDBSRlKh9B8K549+JO
> MGijSkduSjgvU66yrXEkcH0cySvoLNxWOKfY2j2tFDmZb93FhijNV8E/HIaLQ8nD
> aoDZHo//Cfu+dv/r+ek8GcoohzExHTXYQwNZAi/6Y0nj64v7KsakcWCJqLGcDB4=
> =n3Hk
> -----END PGP SIGNATURE-----
>
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


-- 
Ã÷Ô´
http://www.Linuxzh.org
Twitter: @muxueqz


关于邮件列表 Chinese 的更多信息