[FZH] 论坛访问太满!怎么解决?需要资金的话偶贡献一些,不过太多了负担不起 :D。

Johnny @Beijing johnnybeijing在gmail.com
星期五 五月 6 02:42:59 UTC 2011


VBulletin应该已经算是论坛程序中不错的了吧,要不也不能广泛用于LinuxSir,LinuxQuestions,FedoraForum这些站点了吧~
考虑的重点倒是服务器本身的性能或者优化了吧~

2011/5/6 源泉星火(张明源) <zhangmingyuan240在gmail.com>

> 话说要不看看
> http://www.oschina.net/p/campo
> Rails3 + MongoDB 写的
>
> 在 2011年5月5日 下午10:52,microcai <microcai在fedoraproject.org>写道:
>
> > -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> > Hash: SHA1
> >
> > 于 2011年05月05日 22:16, Jiahua Huang 写道:
> > > 不全是,
> > > ubuntu.org.cn 一样有论坛,也是放在 vps 上
> > > (BurstNet 的廉价 OpenVZ  VPS)
> > 不是,那个 VPS 只是提供一个 ip 地址罢了。论坛没跑在那里。
> >
> >
> >
> > > 2011/5/4 microcai <microcai在fedoraproject.org>:
> > >> 意思就是卡在 CPU 上了 ?
> > >>
> > > _______________________________________________
> > > Chinese mailing list
> > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> > -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> > Version: GnuPG v2.0.17 (GNU/Linux)
> >
> > iQEcBAEBAgAGBQJNwrm2AAoJEKT4Uz7oTANZvQIIAJJQVHuJJiFieHB6JTmo+cWl
> > /xmMOu+7jVWWVm/kqjzwYhsD7uIB3qj985RoR9zN+g8qM+nLnvjpQO/tnV5koFIs
> > 9JjUdp5Cx3K9eDZRHJODhv/Z/N3gZuYoLsyQ6bsIo1cw9eDMXvUMw6rinJ7j3wiR
> > Dyu9Shhzdur4k4QlOLWCHaaFNr5DNMzhgM/aTyQVQkJ7QwC1ZvMw+2IoDqKp6g3N
> > 8v79y9YIX2P0vP4qRwCs8S7GmGIZ/BONvrM+srlBj3dAxV1qR+SF+G+4CNLlsGbi
> > 6tgpP3HFNisTpL9x7ggMamxC+E+KzEpYOyXNL8JsJ34NO/7NJ8AGnxhkidGmkdI=
> > =4fH+
> > -----END PGP SIGNATURE-----
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
> 明源
> http://www.Linuxzh.org
> Twitter: @muxueqz
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


关于邮件列表 Chinese 的更多信息