[FZH] 论坛访问太满!怎么解决?需要资金的话偶贡献一些,不过太多了负担不起 :D。

Johnny @Beijing johnnybeijing在gmail.com
星期五 五月 6 02:48:18 UTC 2011


Ubuntu.org.cn µÄWebserveròËÆÊÇnginx£¬ÎÒÊäÈë²»ÕýÈ·µÄµØÖ·ÓиönginxµÄ·µ»Ø£»
Debian/UbuntuÕæµÄ»á±ÈCentOS/FedoraÏûºÄµÍһЩÂ𣿻òÕßGentoo»á¸üºÃһЩ£¿

2011/5/5 Jiahua Huang <jhuangjiahua在gmail.com>

> 2011/5/5 Caius 'kaio' Chance <kaio在fedoraproject.org>
> > ÎÒÓà WP£¬„‚é_ʼµÄ•rºò›]ÓÐÓà CACHING È»áá½›³£ MySQL / Apache •þÓñMƒÈ´æÁT¹¤Áî blog °c¯ˆ¡£
>
> ÕâËƺõÅäÖÃÎÊÌâ°É£¬Ðí¶àÈ˶¼ÊÇ 128M »ò 256M µÄ vps ÅÜ WP µÄ£¬
> debian/ubuntu + nginx + php fcgi£¨spawn-fcgi/php5-fpm£© + mysql£¨»ò sqlite£©
>
> »¹¿ÉÒÔ¿´Ï http://wowubuntu.com/vps-optimize.html
>
> > ·´¶øòËÆÊǃȴ治×ã
>
> 512M »¹ÄÚ´æ²»×ã´ó¸ÅÊÇÒòΪÓÃÁË apache ¶ø·Ç nginx£¬ÒÔ¼° mysql ûµ÷ÓÅ°É
>
> ÁíÍâ vps ÉÏ RedHat/CentOS Ëƺõ±È debian/ubuntu ¿ªÏú´óµÃ¶à
>
> > ®”Äã¿´µ½ GG Ôõ˜Ó¶¼ºÜ¿ìµÄ•rºò£¬¾Í•þó@‡@ GÉç ͶÙYÁ˶à´óÁ¿µÄåX¡£
> > Mailman ¼Ó web ½çÃ棬²»ÖªµÀÓЛ]ÓаüÀ¨»Ø¸²µÄ£¬ÕlÓпÕÕˆÕÒÕÒ¿´¡£
>
> ²»ÒªÓà Mailman£¬Ã»Á¼ºÃ thread µÄ¶«Î÷Ì«ÄÑÓÃÁË£¬ÏàÐÅÒ²²»»áÓÐÂÛ̳Óû§Ô¸Òâ¿´ Mailman¡£
> ˵ Google Groups ºÜºÃ²»ÊÇÒòΪËûºÜ¿ì£¬
> ¶øÊÇ GG ÓÐÁ¼ºÃÏßË÷Õ¹ÏÖ£¬ÂÛ̳ÄÇÑùµÄ»á»°ºÜÊæ·þ¡£
>
> > ÓÐÕJ×R UB CN µÄ¾W¹Ü£¿†–†–¿´Ëû‚ƒÔõ˜Ó×öµÄ¡£
>
> ¹ÜÀíÔ±Ò»Ò¶µÄ gmail ¾ÍÊÇ oneleaf
>
> ubuntu.org.cn ¾ÍÊÇÔÚ BurstNet ÉϵÄÁ®¼Û OpenVZ  VPS£¬
>
> ¸ü¶à vps ¼û http://wowubuntu.com/vps.html
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


关于邮件列表 Chinese 的更多信息