[FZH] microcai 少有的提问帖:UEFI 能刷到我的电脑上么?

Jiahua Huang jhuangjiahua在gmail.com
星期一 五月 9 11:32:22 UTC 2011


赞

2011/5/9 源泉星火(张明源) <zhangmingyuan240在gmail.com>:
> 今天入职配的新电脑就是UEFI的,哈哈
>


关于邮件列表 Chinese 的更多信息