[FZH] [D] C库函数timer_create()参数问题

ajax he ajaxhe在gmail.com
星期二 五月 10 10:11:03 UTC 2011


microcaiÕâÑù˵²»Í×°É£¬¶ÔACMerÓÐÆ«¼û£¿

ÔÚ 2011Äê5ÔÂ10ÈÕ ÏÂÎç2:14£¬microcai <microcai在fedoraproject.org>дµÀ£º

> ÓÚ 2011Äê05ÔÂ08ÈÕ 23:33, cheng chen дµÀ:
> > ÎÒÔÚʹÓÃcÓïÑԿ⺯Êýtimer_create()µÄʱºò
> >
> > µÚÒ»¸ö²ÎÊýclockidÓÐÕâÑù4¸öÑ¡Ôñ£¬
> >
> >    CLOCK_REALTIME£¨Ç½ÉÏʱ¼ä£©
> >       A settable system-wide real-time clock.
> >
> >    CLOCK_MONOTONIC
> >       A nonsettable monotonically increasing clock that measures
> time
> > from
> >       some unspecified point in the past that does not change
> after
> > system
> >       startup.
> >
> >    CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID (since Linux 2.6.12)£¨¸Ã½ø³ÌµÄCPUʱ¼ä£©
> >       A clock that measures (user and system) CPU time consumed by
> > (all of
> >       the threads in) the calling process.
> >
> >    CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID (since Linux 2.6.12)£¨¸ÃÏ̵߳ÄCPUʱ¼ä£©
> >       A clock that measures (user and system) CPU time consumed by
> > the
> >       calling thread.
> >
> > manualÉÏ˵µÄºÜ¶Ì£¬ÆäËû¶¼ÄÜÀí½â£¬Î¨Ò»²»Àí½âµÚ¶þ¸öʱÖÓµÄʹÓá£ÄÜ·ñÇë´ó¼Ò°ïæ½²½âһϣ¬Ð»Ð»¡£
> >
> > --
> > Cheng(Õ\)
> >
>
> ACM µÄÈËÒ²Ó⻶®µÄ°¡£¿£¡ ²»ÊǺÜÀ÷º¦µÄô£¿¶¼±±´ó±ÏÒµµÄÑо¿Éúô£¿
> ²»ÊǺųÆÖ»ÒªËã·¨À÷º¦£¬¶ÔϵͳµÄÀí½â¶¼ÊǸ¡ÔÆô£¿
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


关于邮件列表 Chinese 的更多信息