[FZH] [D] C库函数timer_create()参数问题

cheng chen freakrobot在acm.org
星期二 五月 10 11:29:28 UTC 2011


º¹¡£¡£¡£µ­¶¨£¬²»¾ÍÊǸöÓÊÏäô~ÄãÒ²¿ÉÒÔÈ¥×¢²áµÄ~

2011/5/10 ajax he <ajaxhe在gmail.com>

> microcaiÕâÑù˵²»Í×°É£¬¶ÔACMerÓÐÆ«¼û£¿
>
> ÔÚ 2011Äê5ÔÂ10ÈÕ ÏÂÎç2:14£¬microcai <microcai在fedoraproject.org>дµÀ£º
>
> > ÓÚ 2011Äê05ÔÂ08ÈÕ 23:33, cheng chen дµÀ:
> > > ÎÒÔÚʹÓÃcÓïÑԿ⺯Êýtimer_create()µÄʱºò
> > >
> > > µÚÒ»¸ö²ÎÊýclockidÓÐÕâÑù4¸öÑ¡Ôñ£¬
> > >
> > >    CLOCK_REALTIME£¨Ç½ÉÏʱ¼ä£©
> > >       A settable system-wide real-time clock.
> > >
> > >    CLOCK_MONOTONIC
> > >       A nonsettable monotonically increasing clock that measures
> > time
> > > from
> > >       some unspecified point in the past that does not change
> > after
> > > system
> > >       startup.
> > >
> > >    CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID (since Linux 2.6.12)£¨¸Ã½ø³ÌµÄCPUʱ¼ä£©
> > >       A clock that measures (user and system) CPU time consumed
> by
> > > (all of
> > >       the threads in) the calling process.
> > >
> > >    CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID (since Linux 2.6.12)£¨¸ÃÏ̵߳ÄCPUʱ¼ä£©
> > >       A clock that measures (user and system) CPU time consumed
> by
> > > the
> > >       calling thread.
> > >
> > > manualÉÏ˵µÄºÜ¶Ì£¬ÆäËû¶¼ÄÜÀí½â£¬Î¨Ò»²»Àí½âµÚ¶þ¸öʱÖÓµÄʹÓá£ÄÜ·ñÇë´ó¼Ò°ïæ½²½âһϣ¬Ð»Ð»¡£
> > >
> > > --
> > > Cheng(Õ\)
> > >
> >
> > ACM µÄÈËÒ²Ó⻶®µÄ°¡£¿£¡ ²»ÊǺÜÀ÷º¦µÄô£¿¶¼±±´ó±ÏÒµµÄÑо¿Éúô£¿
> > ²»ÊǺųÆÖ»ÒªËã·¨À÷º¦£¬¶ÔϵͳµÄÀí½â¶¼ÊǸ¡ÔÆô£¿
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


-- 
Cheng(Õ\)
_______________________________________________

My Page: http://freakrobot.blogbus.com/


关于邮件列表 Chinese 的更多信息