[FZH] Fake mail by microcai

Johnny @Beijing johnnybeijing at gmail.com
Fri May 27 10:12:54 UTC 2011


163µÄÓʼþÆñ²»ÊǺÜË¥£¿
Gmail/Yahoo/Hotmail¶¼Ã»ÎÊÌ⣿

2011/5/27 microcai <microcai at fedoraproject.org>

> ÓÚ 2011Äê05ÔÂ27ÈÕ 16:49, Áõºìµ¤ дµÀ:
> > αÔìÓʼþµØÖ·£¬Ç°ÌáÊÇÄãµÄSMTP·þÎñÆ÷ûÓÐÑéÖ¤·¢¼þÈ˵ØÖ·²ÅÊÇ£¬´ó¶àÊýµÄÓʼþ·þÎñÉÌÆäʵÊǶ¼ÑéÖ¤µÄ¡£ËùÒÔÒª·¢µÄ»°£¬Óʼþ·þÎñÆ÷¾ÍÒª×Ô¼º¶¯ÊÖ½¨ÁË¡£
> >
> > ¶Ô²»£¿
>
> ²»¶Ô¡£ ÎÒ²»Í¨¹ý SMTP ·¢Ë͵ġ£ÎÒÖ±½Ó telnet Á¬½Óµ½Ä¿µÄµØÖ·µÄ MTA ... Õâ¸ö
> û·¨ÑéÖ¤·¢¼þÈËÕË»§µÄ¡£
> ·¢Ë͵ÄÔ®ÀýºÍ gmail ·¢µ½ 163.com ÊÇÒ»ÑùµÄ¡£ 163 ²»ÄÜÑéÖ¤Äã gmail ÓÊÏäµÄºÏ
> ·¨ÐÔ°É£¿ £º£©
>
> µ±È»£¬Èç¹ûÄãͨ¹ý mail.google.com ·¢ËÍ£¬×ÔÈ»ÊDz»Ðеġ£
>
> aa at bb.com
> Äã¿ÉÒÔÖ±½Ó telnet mail.bb.com 25
> È»ºó°²×° SMTP ЭÒé·¢ËÍÓʼþ¾Í¿ÉÒÔÁË¡£
>
>
>
>
> >
> > ²»¹ý£¬microcai£¬ÓеÄÊǼ¤Çé°¡
> >
> > 2011/5/27 Johnny @Beijing <johnnybeijing at gmail.com>
> >
> >> caiд¸öwiki°É¡« Óʼþ¸ú²»ÉÏ°¡¡«
> >>
> >> On Fri, May 27, 2011 at 4:46 PM, Áõºìµ¤ <hongdanliu at gmail.com> wrote:
> >>
> >>> ¹À¼ÆmicrocaiÒªÉËÐÄÁË£¬Ö®Ç°ÄÇô¶à·âÓʼþÆÕ¼°ÖªÊ¶£¬°×·ÑÁË£¬¹þ¹þ
> >>>
> >>> 2011/5/27 Johnny @Beijing <johnnybeijing at gmail.com>
> >>>
> >>>> gpgÔõô¸ã£¿
> >>>>
> >>>> 2011/5/27 microcai <microcai at fedoraproject.org>
> >>>>
> >>>>> ÓÚ 2011Äê05ÔÂ27ÈÕ 16:18, CyrusYzGTt дµÀ:
> >>>>>> ²»ÊÇ£¬£¬ÊÇ microcai ß@‚€gentooÅPµ×¸ãµÄƒ^Ô죬£¬Ïëͨß^ß@‚€¹Ä„ÓʹÓÃgpg¼ÓÃÜ
> >>>>>> ½âÃÜà]¼þ
> >>>>>
> >>>>> ÕýÈ·¡£
> >>>>>
> >>>>>
> >>>>
> >>> _______________________________________________
> >>> Chinese mailing list
> >>> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>>
> >>
> >> _______________________________________________
> >> Chinese mailing list
> >> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >>
> >
> >
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>
>
> _______________________________________________
> Chinese mailing list
> Chinese at lists.fedoraproject.org
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list