[FZH] pkcon install 不会自动判断当前系统的架构?

Kin Leung ballkids.leung at gmail.com
Fri Nov 4 12:50:25 UTC 2011


êP×¢¡£¡£¡£

2011/11/4 Yu Chen <jcomee at gmail.com>

> yum ±Èapt»¹ÊÇÓоàÀë°¡¡£
>
> ÁíÍâÕâ¸öPKµÄ¿ª·¢ÕߺÃÏñÌ«Ç¿ÁË°É£¬·¢ÆðÁËÄÇô¶àÏîÄ¿£¬packagekit, colord, gcm, upower, etc..ÕâЩÏîÄ¿¿ç¶È»¹ºÜ´ó¡£
>
> ÔçÉÏÎÞÒâÖÐÓÖ¿´µ½Ò»¸özif£¬²»Öªµ½ÓÐûÓÐÈËÈ¥Íæ¹ý£¬ÎÒ˵ËûÔõô×î½üºÃÏñºÜÉÙ¸üÐÂPK£¬Ô­À´ÊÇÓÖ·¢Ã÷Á˸öÐÂÏîÄ¿£º
> http://people.freedesktop.org/~hughsient/zif/index.htm
>
> *Zif is a package manager for Fedora <https://fedoraproject.org/> written
> > in C that's designed to replace yum <http://yum.baseurl.org/>.
> > *
>
>
>
> Yu
>
>
>
> ÔÚ 2011Äê11ÔÂ3ÈÕ ÏÂÎç8:48£¬Mike Manilone <zhtx10 at gmail.com>дµÀ£º
>
> > Yum²»ÊÇÄÜ×Ô¶¯Ñ¡Ôñô? Yum¸üÖÇÄÜÒ»µã,
> > pkconÊÇPackageKitÀïÃæµÄ,Ö»ÄÜËãÒ»¸ö¼òµ¥µÄ·â×°.
> >
> > On Thu, Nov 03, 2011 at 12:52:48PM +0800, Yu Chen wrote:
> > > ¶øÇÒÒªÃüµÄÊÇ£¬ËûÄǸöÑ¡ÔñÏîÄ¿Ò²ÊÇËæ»úµÄ£¬Ò»»á¶ùx86_64ÔÚºó£¬Ò»»á¶ùi686ÔÚÇ°£¬ÕâЩ°üÃû×ֺܽӽü£¬ÈÝÒ×»¨ÑÛŪ´í¡£ÕâЩËãbugÂð£¿
> > >
> > >
> > > ±ÈÈ硾Fedora 16¡¿£º
> > >
> > > pkcon install git autoconf automake gcc-c++ ccache libtool
> > > libtool-ltdl-devel gettext-devel libxml++-devel gtkmm24-devel
> > >
> > > More than one package matches:
> > > 1. libtool-ltdl-devel-2.4-7.fc16.x86_64 [fedora]
> > > 2. libtool-ltdl-devel-2.4-7.fc16.i686 [fedora]
> > >
> > > Please choose the correct package: 1
> > > More than one package matches:
> > > 1. gettext-devel-0.18.1.1-8.fc16.i686 [fedora]
> > > 2. gettext-devel-0.18.1.1-8.fc16.x86_64 [fedora]
> > >
> > > Please choose the correct package: 2
> > > More than one package matches:
> > > 1. libxml++-devel-2.34.2-1.fc16.x86_64 [fedora]
> > > 2. libxml++-devel-2.34.2-1.fc16.i686 [fedora]
> > >
> > > Please choose the correct package: 1
> > > More than one package matches:
> > > 1. gtkmm24-devel-2.24.2-1.fc16.x86_64 [fedora]
> > > 2. gtkmm24-devel-2.24.2-1.fc16.i686 [fedora]
> > > Please choose the correct package:
> > >
> > >
> > > Yu
> > > ==Chinese mailing list: Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > ==https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> > --
> > Best Regards,
> > Mike Manilone.
> > ==Chinese mailing list: Chinese at lists.fedoraproject.org
> > ==https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> ==Chinese mailing list: Chinese at lists.fedoraproject.org
> ==https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list