[FZH] How_to_file_a_bug_report 有中文版的吗?

Yu Chen jcomee at gmail.com
Mon Nov 7 07:33:57 UTC 2011


吹毛求疵:你和您有点混用了。


Yu在 2011年10月28日 上午12:54,Kin Leung <ballkids.leung在gmail.com>写道:

> 好的,抽空看看,雖然 E 文還行。。。
>
> 2011/10/25 lee <llz916148在yahoo.com.cn>
>
> > https://fedoraproject.org/wiki/How_to_file_a_bug_report/zh-cn
> > 这篇文章已经由在下翻译完毕……但不确定是否有词不达意或有错误的地方。请各
> > 位抽空审查。
> >
> > 于 2011/10/25 14:42, Tommy He 写道:
> > > 这个不错,值得去翻译下……
> > >
> > > 已经创建了 zh-cn 模板,感兴趣的朋友可以开始了
> > >
> > > On Mon, Oct 24, 2011 at 11:16 PM, Yu Chen <jcomee在gmail.com>
> > > wrote:
> > >> 就是这个页面上的:
> > >> https://fedoraproject.org/wiki/How_to_file_a_bug_report
> > >>
> > >>
> > >> Yu _______________________________________________ Chinese
> > >> mailing list Chinese at lists.fedoraproject.org
> > >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>
> > >
> > >
> > >
> >
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
> ==Chinese mailing list: Chinese at lists.fedoraproject.org
> ==https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list