[FZH] How_to_file_a_bug_report 有中文版的吗?

Liang Suilong liangsuilong at gmail.com
Mon Nov 7 07:45:23 UTC 2011


ͬ´µÃ«Çó´Ã£ºÒëÎĵÄÓÐÒ»¸ö½ØͼÊÇ Mac ·ç¸ñ¡£

Fedora && Debian User, former Ubuntu User
My Page: http://www.liangsuilong.info
Fedora Project Contributor -- Packager && Ambassador
https://fedoraproject.org/wiki/User:Liangsuilong


2011/11/7 Yu Chen <jcomee在gmail.com>

> ´µÃ«Çó´Ã£ºÄãºÍÄúÓеã»ìÓÃÁË¡£
>
>
> Yu
>
>
>
> ÔÚ 2011Äê10ÔÂ28ÈÕ ÉÏÎç12:54£¬Kin Leung <ballkids.leung在gmail.com>дµÀ£º
>
> > ºÃµÄ£¬³é¿Õ¿´¿´£¬ëmÈ» E ÎÄ߀ÐС£¡£¡£
> >
> > 2011/10/25 lee <llz916148在yahoo.com.cn>
> >
> > > https://fedoraproject.org/wiki/How_to_file_a_bug_report/zh-cn
> > > ÕâƪÎÄÕÂÒѾ­ÓÉÔÚÏ·­ÒëÍê±Ï¡­¡­µ«²»È·¶¨ÊÇ·ñÓдʲ»´ïÒâ»òÓдíÎóµÄµØ·½¡£Çë¸÷
> > > λ³é¿ÕÉó²é¡£
> > >
> > > ÓÚ 2011/10/25 14:42, Tommy He дµÀ:
> > > > Õâ¸ö²»´í£¬ÖµµÃÈ¥·­ÒëÏ¡­¡­
> > > >
> > > > ÒѾ­´´½¨ÁË zh-cn Ä£°å£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓÑ¿ÉÒÔ¿ªÊ¼ÁË
> > > >
> > > > On Mon, Oct 24, 2011 at 11:16 PM, Yu Chen <jcomee在gmail.com>
> > > > wrote:
> > > >> ¾ÍÊÇÕâ¸öÒ³ÃæÉϵģº
> > > >> https://fedoraproject.org/wiki/How_to_file_a_bug_report
> > > >>
> > > >>
> > > >> Yu _______________________________________________ Chinese
> > > >> mailing list Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >>
> > > >
> > > >
> > > >
> > >
> > > _______________________________________________
> > > Chinese mailing list
> > > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> > ==Chinese mailing list: Chinese at lists.fedoraproject.org
> > ==https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
> ==Chinese mailing list: Chinese at lists.fedoraproject.org
> ==https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list