[FZH] 各位有什么好用的VPN推荐没?

Caius Chance me at kaio.net
Sat Nov 12 05:58:26 UTC 2011


穿越到牆外?XD

2011/11/12 8101 <fj8101 at gmail.com>

> 自由门
> 在 2011-11-11 下午4:00,"Yuan Yijun" <bbbush.yuan at gmail.com>写道:
>
> > 2011/11/11 cat.s <llz916148 at yahoo.com.cn>:
> > > 诸君:
> > >
> > >
> >
> 自从在下的VPN被天朝屏蔽了之后,在下越来越认识到,在天朝,翻墙是一项必备技能……因此,特向诸君请教,有什么好的翻墙站点可以推荐否?最好是没有流量和/或链接数限制的……
> > >
> > > 好吧,实际上有限制的也可以,各位随便发言好吗?
> > >
> > >
> >
> > OT 邮件/非法内容,建议管理员封禁账号。
> >
> >
> > --
> > bbbush ^_^
> > ==Chinese mailing list: Chinese at lists.fedoraproject.org
> > ==https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> ==Chinese mailing list: Chinese at lists.fedoraproject.org
> ==https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 

*https://profiles.google.com/Caius.Chance*


More information about the Chinese mailing list