[FZH] 如何查询rpm包的安装脚本。

Liang Suilong liangsuilong at gmail.com
Wed Nov 16 15:46:47 UTC 2011


×îÖ±½ÓÒ»µã¾ÍÊÇ fedpkg clone xxx È»ºó¿´ spec Îļþ¿©¡£

Fedora && Debian User, former Ubuntu User
My Page: http://www.liangsuilong.info
Fedora Project Contributor -- Packager && Ambassador
https://fedoraproject.org/wiki/User:Liangsuilong


2011/11/16 Fai Wong (lazyfai) <lazyfai在fedoraproject.org>

> ÄÇÄãÐèҪʲô£¿
>
> ÔÚ 2011Äê11ÔÂ16ÈÕÉÏÎç8:12£¬¶ÅºêÓð <dongfengweixiao在gmail.com> Œ‘µÀ£º
> > ÎÒËùÐèµÄ²»ÊÇÕâÑùµÄ×éºÏ¡£
> > ÔÚ 2011-11-15 ÏÂÎç10:53£¬"Caspar Zhang" <caspar在casparzhang.com>дµÀ£º
> >
> >> On 11/15/2011 10:42 PM, ¶ÅºêÓð wrote:
> >> > ÊÇÒªÇó²éѯһ¸öûÓа²×°µÄ°ü¡£
> >>
> >> ¶à¼Ó¸öp²ÎÊý¼´¿É¡£
> >>
> >> rpm -qp --scripts <package_name>
> >>
> >> -Caspar
> >>
> >> > ÔÚ 2011-11-15 ÏÂÎç10:40£¬"alick" <alick9188在gmail.com>дµÀ£º
> >> >
> >> >> ÓÚ 2011Äê11ÔÂ15ÈÕ 22:36, ¶ÅºêÓð дµÀ:
> >> >>> ÎÊÌâÈçÌâÄ¿£¬ÈçºÎ²éѯһ¸örpm°üµÄ°²×°½Å±¾¡£°üÀ¨°²×°Ç°ºÍ°²×°ºóµÄ¡£
> >> >>> ==Chinese mailing list: Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> >>> ==https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> >>
> >> >> rpm -q --scripts package_name
> >> >>
> >> >> ¿´manÊÖ²áÒ³¾ÍÐÐ
> >> >>
> >> >> --
> >> >> alick
> >> >> Fedora 14 (Laughlin) user
> >> >> https://fedoraproject.org/wiki/User:Alick
> >> >> ==Chinese mailing list: Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> >> ==https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >> >>
> >> > ==Chinese mailing list: Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> > ==https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >> ==Chinese mailing list: Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> ==https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> > ==Chinese mailing list: Chinese at lists.fedoraproject.org
> > ==https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> ==Chinese mailing list: Chinese at lists.fedoraproject.org
> ==https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list