[FZH] 如何查询rpm包的安装脚本。

tkdchen qcxhome at gmail.com
Thu Nov 17 08:25:36 UTC 2011


ÔÚ 2011Äê11ÔÂ17ÈÕ ÉÏÎç12:15£¬¶ÅºêÓð <dongfengweixiao在gmail.com> дµÀ£º
> ÎÒÓõÄÊÇarch£¬ËùÒÔrpmÎÒÎÞ·¨°²×°¡£µ«ÊÇÎÒÊÖÍ·µÄÕâ¸örpm°üµÄ½Å±¾±È½Ï¸´ÔÓ¡£so£¬ÎÒÐèÒª»ñµÃÍêÕûµÄ½Å±¾ÐÅÏ¢¡£

ÓÃvim´ò¿ªrpm°üÎļþ¿´

> ÔÚ 2011-11-16 ÏÂÎç11:47£¬"Liang Suilong" <liangsuilong在gmail.com>дµÀ£º
>
>> ×îÖ±½ÓÒ»µã¾ÍÊÇ fedpkg clone xxx È»ºó¿´ spec Îļþ¿©¡£
>>
>> Fedora && Debian User, former Ubuntu User
>> My Page: http://www.liangsuilong.info
>> Fedora Project Contributor -- Packager && Ambassador
>> https://fedoraproject.org/wiki/User:Liangsuilong
>>
>>
>> 2011/11/16 Fai Wong (lazyfai) <lazyfai在fedoraproject.org>
>>
>> > ÄÇÄãÐèҪʲô£¿
>> >
>> > ÔÚ 2011Äê11ÔÂ16ÈÕÉÏÎç8:12£¬¶ÅºêÓð <dongfengweixiao在gmail.com> Œ‘µÀ£º
>> > > ÎÒËùÐèµÄ²»ÊÇÕâÑùµÄ×éºÏ¡£
>> > > ÔÚ 2011-11-15 ÏÂÎç10:53£¬"Caspar Zhang" <caspar在casparzhang.com>дµÀ£º
>> > >
>> > >> On 11/15/2011 10:42 PM, ¶ÅºêÓð wrote:
>> > >> > ÊÇÒªÇó²éѯһ¸öûÓа²×°µÄ°ü¡£
>> > >>
>> > >> ¶à¼Ó¸öp²ÎÊý¼´¿É¡£
>> > >>
>> > >> rpm -qp --scripts <package_name>
>> > >>
>> > >> -Caspar
>> > >>
>> > >> > ÔÚ 2011-11-15 ÏÂÎç10:40£¬"alick" <alick9188在gmail.com>дµÀ£º
>> > >> >
>> > >> >> ÓÚ 2011Äê11ÔÂ15ÈÕ 22:36, ¶ÅºêÓð дµÀ:
>> > >> >>> ÎÊÌâÈçÌâÄ¿£¬ÈçºÎ²éѯһ¸örpm°üµÄ°²×°½Å±¾¡£°üÀ¨°²×°Ç°ºÍ°²×°ºóµÄ¡£
>> > >> >>> ==Chinese mailing list: Chinese at lists.fedoraproject.org
>> > >> >>> ==https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > >> >>
>> > >> >> rpm -q --scripts package_name
>> > >> >>
>> > >> >> ¿´manÊÖ²áÒ³¾ÍÐÐ
>> > >> >>
>> > >> >> --
>> > >> >> alick
>> > >> >> Fedora 14 (Laughlin) user
>> > >> >> https://fedoraproject.org/wiki/User:Alick
>> > >> >> ==Chinese mailing list: Chinese at lists.fedoraproject.org
>> > >> >> ==https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > >> >>
>> > >> > ==Chinese mailing list: Chinese at lists.fedoraproject.org
>> > >> > ==https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > >>
>> > >> ==Chinese mailing list: Chinese at lists.fedoraproject.org
>> > >> ==https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > >>
>> > > ==Chinese mailing list: Chinese at lists.fedoraproject.org
>> > > ==https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > >
>> > ==Chinese mailing list: Chinese at lists.fedoraproject.org
>> > ==https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >
>>
>> ==Chinese mailing list: Chinese at lists.fedoraproject.org
>> ==https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>>
> ==Chinese mailing list: Chinese at lists.fedoraproject.org
> ==https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list