[FZH] F15下声卡有杂音

Johnny Tao johnnybeijing at gmail.com
Sat Oct 29 13:29:07 UTC 2011


Êǵģ¬
½øÈëϵͳºóÒ»Ö±¶¼ÓУ¬²»¹ÜÓöú»ú»¹ÊÇÒôÏ䶼һÑùµÄÎÊÌâ

2011/10/29 tkdchen <qcxhome在gmail.com>

> ÔÚ 2011Äê10ÔÂ24ÈÕ ÏÂÎç3:50£¬Caius Chance <me在kaio.net> дµÀ£º
> > ÎÒÒ²Óб¬Òô£¬¬FÔÚ߀ÓЛ]Óо͛]ÓÐÔÙœyÔ‡£»Äã²éһϠmessages.log£¬¿´ÓЛ]ÓÐ pulseaudio ±À¢îËÆÏàêPÐÅÏ¢£¿ - K
> >
>
> ÄãËù˵µÄ±¬ÒôÊDz»ÊÇÆô¶¯ºó£¬ÒôÏìµÄλÖÃÓÐÁ¬ÐøµÄµÍ³ÁµÄÎËÃùÉù£¿
>
> > 2011/10/24 Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com>
> >
> >> °ÑÔ­À´×°¹ýFedora15µÄÓ²Å̷ŵ½ÐµĻúÆ÷ÉÏ£¬³ýÁËÉù¿¨ÓÐÔÓÒôÍâ·¢ÏÖÒ»ÇÐÁ¼ºÃ£¬²»ÖªµÀ¸ÃÔõô½â¾ö£¿
> >> ÏÂÃæÊÇÓ²¼þµÄÐÅÏ¢£¬Âé·³´ó¼Ò°ïæ¿´Ï£¬Ð»Ð»
> >>
> >> bash-4.2$ lspci
> >> 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 5520/5500/X58 I/O Hub to ESI Port
> >> (rev 13)
> >> 00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express
> >> Root
> >> Port 1 (rev 13)
> >> 00:03.0 PCI bridge: Intel Corporation 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express
> >> Root
> >> Port 3 (rev 13)
> >> 00:07.0 PCI bridge: Intel Corporation 5520/5500/X58 I/O Hub PCI Express
> >> Root
> >> Port 7 (rev 13)
> >> 00:10.0 PIC: Intel Corporation 5520/5500/X58 Physical and Link Layer
> >> Registers Port 0 (rev 13)
> >> 00:10.1 PIC: Intel Corporation 5520/5500/X58 Routing and Protocol Layer
> >> Registers Port 0 (rev 13)
> >> 00:14.0 PIC: Intel Corporation 5520/5500/X58 I/O Hub System Management
> >> Registers (rev 13)
> >> 00:14.1 PIC: Intel Corporation 5520/5500/X58 I/O Hub GPIO and Scratch
> Pad
> >> Registers (rev 13)
> >> 00:14.2 PIC: Intel Corporation 5520/5500/X58 I/O Hub Control Status and
> RAS
> >> Registers (rev 13)
> >> 00:14.3 PIC: Intel Corporation 5520/5500/X58 I/O Hub Throttle Registers
> >> (rev
> >> 13)
> >> 00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82567LM-2 Gigabit Network
> >> Connection
> >> 00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB
> UHCI
> >> Controller #4
> >> 00:1a.1 USB Controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB
> UHCI
> >> Controller #5
> >> 00:1a.2 USB Controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB
> UHCI
> >> Controller #6
> >> 00:1a.7 USB Controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB2
> EHCI
> >> Controller #2
> >> 00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) HD Audio
> >> Controller
> >> 00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) PCI Express
> >> Root Port 1
> >> 00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) PCI Express
> >> Port 2
> >> 00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) PCI Express
> >> Root Port 5
> >> 00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB
> UHCI
> >> Controller #1
> >> 00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB
> UHCI
> >> Controller #2
> >> 00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB
> UHCI
> >> Controller #3
> >> 00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) USB2
> EHCI
> >> Controller #1
> >> 00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev 90)
> >> 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801JIR (ICH10R) LPC Interface
> >> Controller
> >> 00:1f.2 RAID bus controller: Intel Corporation 82801 SATA RAID
> Controller
> >> 00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) SMBus Controller
> >> 02:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation GT200 [GeForce GTX
> >> 260] (rev a1)
> >> 06:00.0 IDE interface: Marvell Technology Group Ltd. 88SE6121 SATA II
> >> Controller (rev b2)
> >> 07:03.0 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments TSB43AB22A
> IEEE-1394a-2000
> >> Controller (PHY/Link) [iOHCI-Lynx]
> >> 3f:00.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 QuickPath
> >> Architecture Generic Non-Core Registers (rev 05)
> >> 3f:00.1 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 QuickPath
> >> Architecture System Address Decoder (rev 05)
> >> 3f:02.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 QPI Link 0 (rev
> >> 05)
> >> 3f:02.1 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 QPI Physical 0
> >> (rev
> >> 05)
> >> 3f:03.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated
> Memory
> >> Controller (rev 05)
> >> 3f:03.1 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated
> Memory
> >> Controller Target Address Decoder (rev 05)
> >> 3f:03.4 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated
> Memory
> >> Controller Test Registers (rev 05)
> >> 3f:04.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated
> Memory
> >> Controller Channel 0 Control Registers (rev 05)
> >> 3f:04.1 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated
> Memory
> >> Controller Channel 0 Address Registers (rev 05)
> >> 3f:04.2 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated
> Memory
> >> Controller Channel 0 Rank Registers (rev 05)
> >> 3f:04.3 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated
> Memory
> >> Controller Channel 0 Thermal Control Registers (rev 05)
> >> 3f:05.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated
> Memory
> >> Controller Channel 1 Control Registers (rev 05)
> >> 3f:05.1 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated
> Memory
> >> Controller Channel 1 Address Registers (rev 05)
> >> 3f:05.2 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated
> Memory
> >> Controller Channel 1 Rank Registers (rev 05)
> >> 3f:05.3 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated
> Memory
> >> Controller Channel 1 Thermal Control Registers (rev 05)
> >> 3f:06.0 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated
> Memory
> >> Controller Channel 2 Control Registers (rev 05)
> >> 3f:06.1 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated
> Memory
> >> Controller Channel 2 Address Registers (rev 05)
> >> 3f:06.2 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated
> Memory
> >> Controller Channel 2 Rank Registers (rev 05)
> >> 3f:06.3 Host bridge: Intel Corporation Xeon 5500/Core i7 Integrated
> Memory
> >> Controller Channel 2 Thermal Control Registers (rev 05)
> >> _______________________________________________
> >> Chinese mailing list
> >> Chinese at lists.fedoraproject.org
> >> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >
> >
> >
> > --
> >
> > *https://profiles.google.com/Caius.Chance*
> > _______________________________________________
> > Chinese mailing list
> > Chinese at lists.fedoraproject.org
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
> ==Chinese mailing list: Chinese at lists.fedoraproject.org
> ==https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list