[FZH] 请教RAID和LVM组合方案

Liang Suilong liangsuilong at gmail.com
Sun Apr 15 17:31:51 UTC 2012


Èç¹ûÈËÆ·³¬ºÃµÄ»°£¬¿ÉÒÔ¿¼ÂÇÒ»ÏÂÖ±½ÓÓà BTRFS¡£
ÔÚ 2012-4-16 ÉÏÎç1:22£¬"Tommy He" <lovenemesis在gmail.com>дµÀ£º

> RAID ºÍ LVM ÊÇÕë¶Ô²»Í¬Ä¿µÄ£¬½áºÏÆðÀ´ÓÃÍêȫûÓÐÎÊÌâµÄ¡£
> On Apr 14, 2012 2:00 AM, "lee" <llz916148在yahoo.com.cn> wrote:
>
> > ÓÚ2012Äê4ÔÂ14ÈÕ 12:44:54,Michael Dingдµ½:
> > >
> RAIDºÍLVM¶¼ÊǺö«Î÷¡£Èç¹û¼ÈÐèÒªÊý¾ÝÈßÓà(RAID)£¬ÓÖÐèÒª´óС¿ÉÀ©Õ¹(LVM)£¬ÇëÎÊÊÇ·ñ¿ÉÒ԰ѶþÕß½áºÏÆðÀ´£¿Èç¹ûÓУ¬ÊÇ·ñÓÐÍƼöµÄ½â¾ö·½°¸¡£
> > > лл´óÅ£ÃǵÄÖ¸µã
> > >
> >
> > raidÎÒÃÇÕâÀﶼÊÇŪraid¿¨£¬²»×öÈí¼þraid¡­¡­
> >
> >
> Èç¹û²»×öÈí¼þraidµÄ»°£¬ÄÇôraidºÍlvm¾ÍûÓаëëǮ¹ØϵÁË¡­¡­ÎÒ¾õµÃ¼´Ê¹×öÁËÈí¼þraidÒ²ºÍlvmûÓÐÒ»µã¹Øϵ£¬¾ÍÊÇ¿´ÅäÖÃÄܲ»ÄÜÒ»ÆðÅäÖþÍÊÇ¡£
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list