[FZH] 请问 fedora 下怎么配置默认用无线网卡上网呢?

chopin xiao chopins.xiao at gmail.com
Sat Apr 28 08:02:07 UTC 2012


 ½«ÓÐÏßÍø¿¨ÉèÖóɱ¾µØ¹²Ïí¾ÍÐÐÁË

ÔÚ 2012Äê4ÔÂ28ÈÕ ÏÂÎç12:58£¬Alick Zhao <alick9188在gmail.com> дµÀ£º
> ÓÚ 2012Äê04ÔÂ28ÈÕ 09:32, chenchacha дµÀ:
>> ×î½ü¿ªÆôÁË NFS ÓÃÓÚ¹²ÏíÎļþ£¬±¾´òËãÓñʼDZ¾ÓÐÏßÍø¿¨ÓÃ×÷ NFS£¬ ÎÞÏßÍø¿¨ÉÏ
>> À´ÉÏÍøµÄ¡£
>>
>> ¿Éϧ fedora ºÃÏñĬÈÏÉÏÍøÓÃÓÐÏßÁ´½Ó£¬µ¼ÖÂÒ»µ©ÓÐÏßÍø¿¨ NFS Á´½Ó³É¹¦£¬ÎÞÂÛ
>> ÎÞÏßÍø¿¨ÓÐûÓÐÁ´½Ó£¬¶¼ÎÞ·¨ÉÏÍøÁË¡£
>>
>> ÓÐûÓÐʲôµØ·½ÄÜÉèÖÃÈà fedora ĬÈÏÓÃÎÞÏßÍø¿¨ÄØ£¿
>>
> Äã¿ÉÄÜÐèÒªÊÖ¶¯Öƶ¨Ä¬ÈÏ·ÓÉ×ß wlan0 ¶ø·Ç eth0 (or pXpY or emN)¡£
>
>
> --
> alick
> Fedora 16 (Verne) user
> https://fedoraproject.org/wiki/User:Alick
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese


More information about the Chinese mailing list