[FZH] 英文环境下Telepathy输入不了中文,麻烦大家帮忙看下

Johnny Tao johnnybeijing at gmail.com
Mon Dec 3 05:31:52 UTC 2012


fcitx-qt4×°fcitx¾ÍÒѾ­×°ºÃÁË£¬im-settingsûÕÒ×ÅÕâ¸ö°ü

[jtao在johnny-laptop ~]$ rpm -qa|grep fcitx-qt
fcitx-qt4-4.2.6.1-1.fc17.x86_64

[jtao在johnny-laptop ~]$ yum search im-settings
Loaded plugins: langpacks, presto, refresh-packagekit
Warning: No matches found for: im-settings
No Matches found
2012/12/3 Weng Xuetian <wengxt在gmail.com>

> fcitx-qt4 ×°ÉÏ£¬im-settings Ñ¡ fcitx£¬ Ê£ÏÂÎÒûʲôÏë·¨ÁË ¡­¡­
>
>
> 2012/12/2 Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com>
>
> > лл´ó¼ÒµÄ»Ø¸´
> >
> > @Christopher Meng
> >
> > ÎÒ»¹²»È·¶¨ÕâÊÇ·ñÊǸöbugÄØ
> >
> > @Ma Xiaojun
> >
> > ÎÒÕâÀïµÄÊä³ö½á¹û
> > [jtao在johnny-laptop ~]$  env | grep QT_IM_MODULE
> > QT_IM_MODULE=xim
> >
> > ȺÀï±ßÓÐÈË»·¾³ºÍÎÒÀàËÆÂð£¿
> >
> >
> >
> >
> >
> > 2012/12/3 Ma Xiaojun <damage3025在gmail.com>
> >
> > > FcitxµÄÎÊÌâÈ¥FcitxµÄÓʼþÁбíÎÊ×îºÃÁË¡£
> > >
> > > Ò»°ã¶øÑÔQt³ÌÐòÐèҪȷÈÏQtÊäÈ뷨ģ¿éÊÇ·ñÒѾ­ÆôÓãº
> > > env | grep QT_IM_MODULE
> > > ½á¹ûÓ¦¸ÃÊÇ
> > > QT_IM_MODULE=fcitx
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list