[FZH] 英文环境下Telepathy输入不了中文,麻烦大家帮忙看下

Johnny Tao johnnybeijing at gmail.com
Mon Dec 3 06:08:55 UTC 2012


imsettingsÕâ¸ö²¿·ÖÑ¡µÄµÄ¾ÍÊÇFCITX

[jtao在johnny-laptop ~]$ imsettings-list
- 1: FCITX[fcitx.conf] (recommended)2012/12/3 Peng Wu <peng.e.wu在gmail.com>

> yum search imsettings
>
> ÔÚ 2012-12-03Ò»µÄ 13:31 +0800£¬Johnny TaoдµÀ£º
> > fcitx-qt4×°fcitx¾ÍÒѾ­×°ºÃÁË£¬im-settingsûÕÒ×ÅÕâ¸ö°ü
> >
> > [jtao在johnny-laptop ~]$ rpm -qa|grep fcitx-qt
> > fcitx-qt4-4.2.6.1-1.fc17.x86_64
> >
> > [jtao在johnny-laptop ~]$ yum search im-settings
> > Loaded plugins: langpacks, presto, refresh-packagekit
> > Warning: No matches found for: im-settings
> > No Matches found
> >
> >
> >
> >
> > 2012/12/3 Weng Xuetian <wengxt在gmail.com>
> >
> > > fcitx-qt4 ×°ÉÏ£¬im-settings Ñ¡ fcitx£¬ Ê£ÏÂÎÒûʲôÏë·¨ÁË ¡­¡­
> > >
> > >
> > > 2012/12/2 Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com>
> > >
> > > > лл´ó¼ÒµÄ»Ø¸´
> > > >
> > > > @Christopher Meng
> > > >
> > > > ÎÒ»¹²»È·¶¨ÕâÊÇ·ñÊǸöbugÄØ
> > > >
> > > > @Ma Xiaojun
> > > >
> > > > ÎÒÕâÀïµÄÊä³ö½á¹û
> > > > [jtao在johnny-laptop ~]$  env | grep QT_IM_MODULE
> > > > QT_IM_MODULE=xim
> > > >
> > > > ȺÀï±ßÓÐÈË»·¾³ºÍÎÒÀàËÆÂð£¿
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > 2012/12/3 Ma Xiaojun <damage3025在gmail.com>
> > > >
> > > > > FcitxµÄÎÊÌâÈ¥FcitxµÄÓʼþÁбíÎÊ×îºÃÁË¡£
> > > > >
> > > > > Ò»°ã¶øÑÔQt³ÌÐòÐèҪȷÈÏQtÊäÈ뷨ģ¿éÊÇ·ñÒѾ­ÆôÓãº
> > > > > env | grep QT_IM_MODULE
> > > > > ½á¹ûÓ¦¸ÃÊÇ
> > > > > QT_IM_MODULE=fcitx
> > > > > --
> > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > >
> > > >
> > > > --
> > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > >
> > > >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list