[FZH] 英文环境下Telepathy输入不了中文,麻烦大家帮忙看下

Johnny Tao johnnybeijing at gmail.com
Tue Dec 4 01:05:59 UTC 2012


Êǵģ¬ÔÚTelepathyµ÷²»³öÊäÈë·¨À´£¬¿ÉÒÔд×Ö°å´òÍêÈ»ºóÕ³Ìù½øÈ¥
ÎÒÓõÄÊÇsunpinyin

[jtao在johnny-laptop Downloads]$ rpm -qa|grep pinyin
sunpinyin-data-le-2.0.4-0.1.fc17.noarch
fcitx-cloudpinyin-0.2.3-1.fc17.x86_64
fcitx-sunpinyin-0.3.6-1.fc17.x86_64
libpinyin-data-0.8.0-1.fc17.x86_64
libpinyin-0.8.0-1.fc17.x86_64
sunpinyin-2.0.4-0.1.fc17.x86_64
ibus-pinyin-db-android-1.4.99.20120620-2.fc17.noarch2012/12/3 Tristan Huang <tristan.j.huang在gmail.com>

>
> Ö»ÓÐTelepathy²»ÄÜÊäÈ룿
>
> Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com> writes:
>
> > ÏÂÃæÊÇ»ù±¾ÐÅÏ¢
> >
> > KDE£ºkde-baseapps-4.9.3-1.fc17.x86_64
> > FCITX£ºfcitx-sunpinyin-0.3.6-1.fc17.x86_64
> > Telepathy£ºtelepathy-qt4-0.9.3-2.fc17.x86_64
> >
> >
> > лл
> >
> > Johnny
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
> --
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list