[FZH] 请教怎么克隆Fedora系统?dump/clonezilla/dd/tar均可,求步骤

Johnny Tao johnnybeijing at gmail.com
Thu Dec 6 08:15:58 UTC 2012


ÎÒÓöµ½µÄplymouthdÎÊÌâÀàËÆÕâ¸ö£ºhttps://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=830568


2012/12/6 Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com>

> ½ñÌìʹÓÃtarÀ´±¸·ÝºÍ»¹Ô­ÏµÍ³ÎÊÌâ¶à¶à£¬ÏÖÔÚgrub2ÒѾ­¹ýÁË£¬¿¨ÔÚÁ˽ÓÏÂÀ´Æô¶¯»­ÃæµÄplymouthdλÖÃ
>
> chrootºóÖ´ÐÐÁËsystemctl mask plymouth-start.service ҲûÓаïÖú£¬Çë½Ì´ó¼ÒÒ»ÏÂÄØ
>
>
>
> ˵ÏÂÎÒ±¸·Ý/»¹Ô­µÄ´óÌå²½Öè
>
> 1. Ê×ÏÈÎÒÒÀ´Î±¸·ÝÁË/ ºÍ /bootϵͳ£¬½âѹµ½ÐµÄssd´ÅÅÌ·ÖÇøÖÐ;
>
> #/
> tar cvpzf backup.tgz / --exclude=/proc --exclude=/sys
> --exclude=/lost+found --exclude=/media --exclude=/mnt --exclude=backup.tgz
> --exclude=/home --exclude=/boot --exclude=/run
>
> #boot
> tar cvpzf boot.tgz /boot
>
> 2. ·Ö±ð¸üеÄUUID¶ÔÓ¦µ½ÐµķÖÇø/etc/fstaºÍ/etc/grub2/grub.cfg
>
>
>
>
>
>
> On Wed, Dec 5, 2012 at 1:54 PM, Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com>wrote:
>
>> @Tommy He£¬Ð»Ð»»Ø¸´¡«
>> ¿´ÁËϵ±Ç°µÄ·ÖÇø±íΪmsdos£¬Ò»¹²¾Í120GµÄSSDºÃÏñûÓбØÒªÍæUEFIÁËÒâÒå¿ÉÄܲ»´ó;
>> ÎÒµÄÕą̂X230iµÄBIOSÀïÃæÒ²ºÃÏñÓÐUEFIµÄÑ¡Ïî
>>
>> [jtao在johnny-laptop Downloads]$ sudo parted /dev/sda print
>> Model: ATA ST320LT007-9ZV14 (scsi)
>> Disk /dev/sda: 320GB
>> Sector size (logical/physical): 512B/4096B
>> Partition Table: msdos
>> Disk Flags:
>>
>> Number Start  End   Size  Type   File system   Flags
>> 1   1049kB 525MB  524MB  primary  ext4      boot
>> 2   525MB  54.2GB 53.7GB primary  ext4
>> 3   54.2GB 60.2GB 6006MB primary  linux-swap(v1)
>> 4   60.2GB 320GB  260GB  extended
>> 5   60.2GB 320GB  260GB  logical  ext4
>>
>>
>>
>>
>> On Wed, Dec 5, 2012 at 1:34 PM, Tommy He <lovenemesis在fedoraproject.org>wrote:
>>
>>> ÌâÍâ»°£ºÆäʵ°É£¬ÎÒ¾õµÃÕâ¸öºÃ»ú»áתÏòʹÓà GPT ·ÖÇø±í£¬Î´À´Éý¼¶ UEFI µÄ»ú×ÓÒ²·½±ã¡­¡­
>>>
>>> On Wed, Dec 5, 2012 at 12:01 PM, Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com>
>>> wrote:
>>> > ²»ºÃÒâ˼ǰÃæÓʼþû˵Çå³þ;sdaΪÏÖÔÚÕýÔÚʹÓõÄ320gµÄ»úеӲÅÌ×°ÓÐFedora17
>>> >
>>> 64bit£¬sdb×÷ΪĿ±êssd´ÅÅÌÉÐδ·ÖÇø£¬Ê¹ÓÃUSBºÐ×ÓÁ¬µ½ÎҵıʼDZ¾µçÄÔ£¬ÎÒÏëµ½µÄ²½ÖèÊÇ£¬²»ÖªµÀÊÇ·ñÓиü¼òµ¥µÄ·½·¨£¿Âé·³´ó¼Ò°ïæ¿´Ï£¬ÊÇ·ñtar/dump»á¸ü¼òµ¥?
>>> >
>>> > 1. ʹÓÃfdisk/cfdisk
>>> > Ϊsdb·ÖÇø·Ö±ðΪ500M(/boot)£¬20G(/)£¬4G(swap£¬ÏÖÔÚÄÚ´æÉý¼¶µ½10gÕâ¸öÇøÒ²¿É²»Òª)£¬Ê£Óà¸ø(/home)
>>> > 2. ʹÓÃclonezilla°ÑsdaÏÖÓеķÖÇøÒÀ´Î¿Ë¡µ½sdbµÄÿ¸ö·ÖÇøÖУ¨²»±£»¤swap£©£¬ÕâÀï¿ÉÄÜÒª²éÒ»ÏÂÌø¹ýÄ¿±ê´ÅÅÌ´óÓÚÔ´´ÅÅ̵IJÎÊý
>>> > 3. ʹÓÃsdb×÷ΪÆô¶¯ÅÌ£¬ÐÞ¸´grub2µÄÆô¶¯Ï°æ±¾2µÄ²½Ö軹²»Çå³þ£¬»ØÍ·²éÏÂÎĵµ¡£
>>> >
>>> >
>>> > ÕâÀïÊÇsdaµÄfstab
>>> >
>>> > [jtao在johnny-laptop ~]$ cat /etc/fstab
>>> >
>>> > #
>>> > # /etc/fstab
>>> > # Created by anaconda on Thu Nov 29 10:28:58 2012
>>> > #
>>> > # Accessible filesystems, by reference, are maintained under
>>> '/dev/disk'
>>> > # See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more
>>> info
>>> > #
>>> > UUID=97481eda-a608-4bee-ace8-faa0d59ad677 /            ext4
>>> > defaults    1 1
>>> > UUID=a615302b-eae4-4bad-a553-1e7c473b7223 /boot          ext4
>>> > defaults    1 2
>>> > UUID=098f62c4-4f33-4c0d-82a9-98d203be4a1f /home          ext4
>>> > defaults    1 2
>>> > UUID=cec9ee8e-7893-478c-afc2-2c440a7c3579 swap          swap
>>> > defaults    0 0
>>> >
>>> >
>>> >
>>> > On Tue, Dec 4, 2012 at 4:11 PM, Christopher Meng <cickumqt在gmail.com>
>>> wrote:
>>> >
>>> >> ÿ¸öÉ豸Îļþ´ú±íʲô£¿ÄĸöÊÇFedoraµÄ£¿
>>> >>
>>> >>
>>> >>
>>> >> *Yours sincerely,*
>>> >> *Christopher Meng*
>>> >>
>>> >> Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
>>> >> http://cicku.me
>>> >> http://mirrors.cicku.me
>>> >>
>>> >>
>>> >>
>>> >> On Tue, Dec 4, 2012 at 4:01 PM, Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com>
>>> >> wrote:
>>> >>
>>> >> > ÏëÊ¡ÊÂÖ±½Ó¿Ë¡¹ýÈ¥£¬Âé·³´ó¼Ò¸øµã½¨Ò飬лл
>>> >> >
>>> >> > target£º120g SSD
>>> >> > source£º320g »úеӲÅÌ£¬·ÖÇøÈçÏÂ
>>> >> >
>>> >> > [jtao在johnny-laptop Scripts]$ sudo fdisk -l /dev/sda
>>> >> >
>>> >> > Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
>>> >> > 255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders, total 625142448
>>> sectors
>>> >> > Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
>>> >> > Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
>>> >> > I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
>>> >> > Disk identifier: 0x00077a05
>>> >> >
>>> >> >  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
>>> >> > /dev/sda1  *    2048   1026047   512000  83 Linux
>>> >> > /dev/sda2     1026048  105883647  52428800  83 Linux
>>> >> > /dev/sda3    105883648  117614591   5865472  82 Linux swap /
>>> >> > Solaris
>>> >> > /dev/sda4    117614592  625142447  253763928  5 Extended
>>> >> > /dev/sda5    117616640  625141759  253762560  83 Linux
>>> >> > --
>>> >> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
>>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>> >> >
>>> >>
>>> >> --
>>> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>> >>
>>> >>
>>> >
>>> > --
>>> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>> >
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> Take a Deep Breath out of Windows
>>>
>>> https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
>>> --
>>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>>
>>
>>
>


More information about the Chinese mailing list