[FZH] 请教怎么克隆Fedora系统?dump/clonezilla/dd/tar均可,求步骤

Johnny Tao johnnybeijing at gmail.com
Fri Dec 7 01:55:26 UTC 2012


ллbbbushµÄ»Ø¸´£¬

 selinux֮ǰÒѾ­¹Ø±ÕÁËtouch /.autorelabel Ò²ÒѾ­×öÁË;
 Ò»»áÎÒ´òËãÓÃclonezilla live usb×öÒ»ÏÂ;ÔÚΪtar´ò°üÍê³Éºó£¬¾ÍÌáÐѹýtarÎļþÓиĶ¯¡£


2012/12/6 Yuan Yijun <bbbush.yuan在gmail.com>

> ²Â²â£º tar ²»±£Áô selinux label£¬ËùÒÔÐèÒª touch /.autorelabel && reboot
>
>
> 2012/12/6 Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com>
>
> > ÎÒÓöµ½µÄplymouthdÎÊÌâÀàËÆÕâ¸ö£ºhttps://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=830568
> >
> >
> > 2012/12/6 Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com>
> >
> > > ½ñÌìʹÓÃtarÀ´±¸·ÝºÍ»¹Ô­ÏµÍ³ÎÊÌâ¶à¶à£¬ÏÖÔÚgrub2ÒѾ­¹ýÁË£¬¿¨ÔÚÁ˽ÓÏÂÀ´Æô¶¯»­ÃæµÄplymouthdλÖÃ
> > >
> > > chrootºóÖ´ÐÐÁËsystemctl mask plymouth-start.service ҲûÓаïÖú£¬Çë½Ì´ó¼ÒÒ»ÏÂÄØ
> > >
> > >
> > >
> > > ˵ÏÂÎÒ±¸·Ý/»¹Ô­µÄ´óÌå²½Öè
> > >
> > > 1. Ê×ÏÈÎÒÒÀ´Î±¸·ÝÁË/ ºÍ /bootϵͳ£¬½âѹµ½ÐµÄssd´ÅÅÌ·ÖÇøÖÐ;
> > >
> > > #/
> > > tar cvpzf backup.tgz / --exclude=/proc --exclude=/sys
> > > --exclude=/lost+found --exclude=/media --exclude=/mnt
> > --exclude=backup.tgz
> > > --exclude=/home --exclude=/boot --exclude=/run
> > >
> > > #boot
> > > tar cvpzf boot.tgz /boot
> > >
> > > 2. ·Ö±ð¸üеÄUUID¶ÔÓ¦µ½ÐµķÖÇø/etc/fstaºÍ/etc/grub2/grub.cfg
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > On Wed, Dec 5, 2012 at 1:54 PM, Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com
> > >wrote:
> > >
> > >> @Tommy He£¬Ð»Ð»»Ø¸´¡«
> > >> ¿´ÁËϵ±Ç°µÄ·ÖÇø±íΪmsdos£¬Ò»¹²¾Í120GµÄSSDºÃÏñûÓбØÒªÍæUEFIÁËÒâÒå¿ÉÄܲ»´ó;
> > >> ÎÒµÄÕą̂X230iµÄBIOSÀïÃæÒ²ºÃÏñÓÐUEFIµÄÑ¡Ïî
> > >>
> > >> [jtao在johnny-laptop Downloads]$ sudo parted /dev/sda print
> > >> Model: ATA ST320LT007-9ZV14 (scsi)
> > >> Disk /dev/sda: 320GB
> > >> Sector size (logical/physical): 512B/4096B
> > >> Partition Table: msdos
> > >> Disk Flags:
> > >>
> > >> Number Start  End   Size  Type   File system   Flags
> > >> 1   1049kB 525MB  524MB  primary  ext4      boot
> > >> 2   525MB  54.2GB 53.7GB primary  ext4
> > >> 3   54.2GB 60.2GB 6006MB primary  linux-swap(v1)
> > >> 4   60.2GB 320GB  260GB  extended
> > >> 5   60.2GB 320GB  260GB  logical  ext4
> > >>
> > >>
> > >>
> > >>
> > >> On Wed, Dec 5, 2012 at 1:34 PM, Tommy He <
> lovenemesis在fedoraproject.org
> > >wrote:
> > >>
> > >>> ÌâÍâ»°£ºÆäʵ°É£¬ÎÒ¾õµÃÕâ¸öºÃ»ú»áתÏòʹÓà GPT ·ÖÇø±í£¬Î´À´Éý¼¶ UEFI µÄ»ú×ÓÒ²·½±ã¡­¡­
> > >>>
> > >>> On Wed, Dec 5, 2012 at 12:01 PM, Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com
> >
> > >>> wrote:
> > >>> > ²»ºÃÒâ˼ǰÃæÓʼþû˵Çå³þ;sdaΪÏÖÔÚÕýÔÚʹÓõÄ320gµÄ»úеӲÅÌ×°ÓÐFedora17
> > >>> >
> > >>>
> >
> 64bit£¬sdb×÷ΪĿ±êssd´ÅÅÌÉÐδ·ÖÇø£¬Ê¹ÓÃUSBºÐ×ÓÁ¬µ½ÎҵıʼDZ¾µçÄÔ£¬ÎÒÏëµ½µÄ²½ÖèÊÇ£¬²»ÖªµÀÊÇ·ñÓиü¼òµ¥µÄ·½·¨£¿Âé·³´ó¼Ò°ïæ¿´Ï£¬ÊÇ·ñtar/dump»á¸ü¼òµ¥?
> > >>> >
> > >>> > 1. ʹÓÃfdisk/cfdisk
> > >>> > Ϊsdb·ÖÇø·Ö±ðΪ500M(/boot)£¬20G(/)£¬4G(swap£¬ÏÖÔÚÄÚ´æÉý¼¶µ½10gÕâ¸öÇøÒ²¿É²»Òª)£¬Ê£Óà¸ø(/home)
> > >>> > 2.
> > ʹÓÃclonezilla°ÑsdaÏÖÓеķÖÇøÒÀ´Î¿Ë¡µ½sdbµÄÿ¸ö·ÖÇøÖУ¨²»±£»¤swap£©£¬ÕâÀï¿ÉÄÜÒª²éÒ»ÏÂÌø¹ýÄ¿±ê´ÅÅÌ´óÓÚÔ´´ÅÅ̵IJÎÊý
> > >>> > 3. ʹÓÃsdb×÷ΪÆô¶¯ÅÌ£¬ÐÞ¸´grub2µÄÆô¶¯Ï°æ±¾2µÄ²½Ö軹²»Çå³þ£¬»ØÍ·²éÏÂÎĵµ¡£
> > >>> >
> > >>> >
> > >>> > ÕâÀïÊÇsdaµÄfstab
> > >>> >
> > >>> > [jtao在johnny-laptop ~]$ cat /etc/fstab
> > >>> >
> > >>> > #
> > >>> > # /etc/fstab
> > >>> > # Created by anaconda on Thu Nov 29 10:28:58 2012
> > >>> > #
> > >>> > # Accessible filesystems, by reference, are maintained under
> > >>> '/dev/disk'
> > >>> > # See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for
> > more
> > >>> info
> > >>> > #
> > >>> > UUID=97481eda-a608-4bee-ace8-faa0d59ad677 /
> > ext4
> > >>> > defaults    1 1
> > >>> > UUID=a615302b-eae4-4bad-a553-1e7c473b7223 /boot
> > ext4
> > >>> > defaults    1 2
> > >>> > UUID=098f62c4-4f33-4c0d-82a9-98d203be4a1f /home
> > ext4
> > >>> > defaults    1 2
> > >>> > UUID=cec9ee8e-7893-478c-afc2-2c440a7c3579 swap
> > swap
> > >>> > defaults    0 0
> > >>> >
> > >>> >
> > >>> >
> > >>> > On Tue, Dec 4, 2012 at 4:11 PM, Christopher Meng <
> cickumqt在gmail.com
> > >
> > >>> wrote:
> > >>> >
> > >>> >> ÿ¸öÉ豸Îļþ´ú±íʲô£¿ÄĸöÊÇFedoraµÄ£¿
> > >>> >>
> > >>> >>
> > >>> >>
> > >>> >> *Yours sincerely,*
> > >>> >> *Christopher Meng*
> > >>> >>
> > >>> >> Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
> > >>> >> http://cicku.me
> > >>> >> http://mirrors.cicku.me
> > >>> >>
> > >>> >>
> > >>> >>
> > >>> >> On Tue, Dec 4, 2012 at 4:01 PM, Johnny Tao <
> johnnybeijing在gmail.com
> > >
> > >>> >> wrote:
> > >>> >>
> > >>> >> > ÏëÊ¡ÊÂÖ±½Ó¿Ë¡¹ýÈ¥£¬Âé·³´ó¼Ò¸øµã½¨Ò飬лл
> > >>> >> >
> > >>> >> > target£º120g SSD
> > >>> >> > source£º320g »úеӲÅÌ£¬·ÖÇøÈçÏÂ
> > >>> >> >
> > >>> >> > [jtao在johnny-laptop Scripts]$ sudo fdisk -l /dev/sda
> > >>> >> >
> > >>> >> > Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
> > >>> >> > 255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders, total 625142448
> > >>> sectors
> > >>> >> > Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
> > >>> >> > Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
> > >>> >> > I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
> > >>> >> > Disk identifier: 0x00077a05
> > >>> >> >
> > >>> >> >  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
> > >>> >> > /dev/sda1  *    2048   1026047   512000  83 Linux
> > >>> >> > /dev/sda2     1026048  105883647  52428800  83 Linux
> > >>> >> > /dev/sda3    105883648  117614591   5865472  82 Linux
> > swap /
> > >>> >> > Solaris
> > >>> >> > /dev/sda4    117614592  625142447  253763928  5 Extended
> > >>> >> > /dev/sda5    117616640  625141759  253762560  83 Linux
> > >>> >> > --
> > >>> >> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > >>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>> >> >
> > >>> >>
> > >>> >> --
> > >>> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>> >>
> > >>> >>
> > >>> >
> > >>> > --
> > >>> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>> >
> > >>>
> > >>>
> > >>>
> > >>> --
> > >>> Take a Deep Breath out of Windows
> > >>>
> > >>> https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
> > >>> --
> > >>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >>>
> > >>
> > >>
> > >
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
>
>
> --
> bbbush ^_^
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list