[FZH] 回复: linux下是否有类似windows下DirectDraw的第3方库?

ajax he ajaxhe at gmail.com
Fri Dec 7 03:09:54 UTC 2012


ÖÕÓڵǽøGMAILÁË£¬»Ø¸´µÃÓеãÍí£¬²»ºÃÒâ˼¡£
ÓÐûÓÐÉÔ΢µ×²ãЩµÄ¿â£¿


ÔÚ 2012Äê11ÔÂ13ÈÕ ÏÂÎç7:18£¬jinqiangzeng <jinqiangzeng在gmail.com>дµÀ£º

> QT
>
>
>
>
> ------------------ ԭʼÓʼþ ------------------
> ·¢¼þÈË: "ajax he";
> ·¢ËÍʱ¼ä: 2012Äê11ÔÂ13ÈÕ(ÐÇÆÚ¶þ) ÏÂÎç3:54
> ÊÕ¼þÈË: "Fedora Chinese";
> Ö÷Ìâ: [FZH] linuxÏÂÊÇ·ñÓÐÀàËÆwindowsÏÂDirectDrawµÄµÚ3·½¿â£¿
>
>
>
> RT£¬Ïë×Ô¼ºÔÚLinuxÏÂʵÏÖÒ»¸öÊÓƵ²¥·ÅÆ÷£¬Í¨¹ýFFmpeg½âÂëºóµÄYUVÖ¡»òRGBÖ¡£¬ÈçºÎÔÚÏÔʾÆ÷ÉÏÏÔʾÄØ£¿
>
> лл~
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list