[FZH] linux下是否有类似windows下DirectDraw的第3方库?

ajax he ajaxhe at gmail.com
Fri Dec 7 03:17:52 UTC 2012


SDL¾ÍÊÇÎÒÒªÕҵģ¬Ð»Ð»£¡


ÔÚ 2012Äê11ÔÂ13ÈÕ ÏÂÎç8:19£¬Î¢²Ì <microcai在fedoraproject.org>дµÀ£º

> ÔÚ 2012Äê11ÔÂ13ÈÕ ÐÇÆÚ¶þ 15:54:01£¬ajax he дµÀ£º
> > RT£¬Ïë×Ô¼ºÔÚLinuxÏÂʵÏÖÒ»¸öÊÓƵ²¥·ÅÆ÷£¬Í¨¹ýFFmpeg½âÂëºóµÄYUVÖ¡»òRGBÖ¡£¬ÈçºÎÔÚÏÔʾÆ÷
> ÉÏÏÔʾÄØ£¿
>
> SDL . »òÕßÊÇ XvPutImage()
>
>
> >
> > лл~
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> --
> ______________
> < gentoo rocks >
> --------------
>     \  ^__^
>     \ (oo)\_______
>       (__)\    )\/\
>         ||----w |
>         ||   ||
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list