[FZH] 回复: linux下是否有类似windows下DirectDraw的第3方库?

Gaofeng Zeng ndtm.idea at gmail.com
Fri Dec 7 03:29:51 UTC 2012


ÎÒÌìÌìÄÜÉÏ°¡£¬ Óà goagent¡£

ÔÚ 2012Äê12ÔÂ7ÈÕ ÉÏÎç11:09£¬ajax he <ajaxhe在gmail.com>дµÀ£º

> ÖÕÓڵǽøGMAILÁË£¬»Ø¸´µÃÓеãÍí£¬²»ºÃÒâ˼¡£
> ÓÐûÓÐÉÔ΢µ×²ãЩµÄ¿â£¿
>
>
> ÔÚ 2012Äê11ÔÂ13ÈÕ ÏÂÎç7:18£¬jinqiangzeng <jinqiangzeng在gmail.com>дµÀ£º
>
> > QT
> >
> >
> >
> >
> > ------------------ ԭʼÓʼþ ------------------
> > ·¢¼þÈË: "ajax he";
> > ·¢ËÍʱ¼ä: 2012Äê11ÔÂ13ÈÕ(ÐÇÆÚ¶þ) ÏÂÎç3:54
> > ÊÕ¼þÈË: "Fedora Chinese";
> > Ö÷Ìâ: [FZH] linuxÏÂÊÇ·ñÓÐÀàËÆwindowsÏÂDirectDrawµÄµÚ3·½¿â£¿
> >
> >
> >
> > RT£¬Ïë×Ô¼ºÔÚLinuxÏÂʵÏÖÒ»¸öÊÓƵ²¥·ÅÆ÷£¬Í¨¹ýFFmpeg½âÂëºóµÄYUVÖ¡»òRGBÖ¡£¬ÈçºÎÔÚÏÔʾÆ÷ÉÏÏÔʾÄØ£¿
> >
> > лл~
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list