[FZH] 这个真的无语了

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Sun Dec 9 04:59:59 UTC 2012


RHEL7*Yours sincerely,*
*Christopher Meng*

Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
http://cicku.me
http://mirrors.cicku.me2012/12/9 Zhenbo Li <litimetal at gmail.com>

> ÆäʵÎÒÊÇgnome·Û£¨½öÏÞÓÚ2£©
> ÎÒ¾õµÃgnomeµÄδÀ´ÔÚÓÚ»ØÍ˵½2....
> ²»ÖªµÀδÀ´»á²»»áÓм¯³ÉmateµÄ·¢Ðаæ
>
> 2012/12/9 Christopher Meng <cickumqt at gmail.com>
>
> > G·Û»áÂîµÄ
> >
> > --
> >
> >
> > *Yours sincerely,*
> > *Christopher Meng*
> >
> > Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
> > http://cicku.me
> > http://mirrors.cicku.me
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list