[FZH] 请教怎么克隆Fedora系统?dump/clonezilla/dd/tar均可,求步骤

Johnny Tao johnnybeijing at gmail.com
Sun Dec 9 05:42:35 UTC 2012


ÎÊÌâÒѾ­¸ã¶¨£¬Ð»Ð»´ó¼Ò»Ø¸´
2¸öµØ·½ÐèҪעÒâµÄ
1£©²»ÒªÔÚµ±Ç°ÏµÍ³´ò°ü£¬Ê¹ÓÃF17 XFCEµÄLiveCD64£¨Ö®Ç°ÓÃPartedMagic 32 LiveCD£©Æô¶¯À´ÖÆ×÷tarÎļþ
2£©tar±¸·ÝµÄλÖÃÑ¡Ôñµ½ÆäËûµÄλÖ㬶ø²»ÊÇ/2012/12/7 Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com>

> ллbbbushµÄ»Ø¸´£¬
>
> selinux֮ǰÒѾ­¹Ø±ÕÁËtouch /.autorelabel Ò²ÒѾ­×öÁË;
> Ò»»áÎÒ´òËãÓÃclonezilla live usb×öÒ»ÏÂ;ÔÚΪtar´ò°üÍê³Éºó£¬¾ÍÌáÐѹýtarÎļþÓиĶ¯¡£
>
>
> 2012/12/6 Yuan Yijun <bbbush.yuan在gmail.com>
>
>> ²Â²â£º tar ²»±£Áô selinux label£¬ËùÒÔÐèÒª touch /.autorelabel && reboot
>>
>>
>> 2012/12/6 Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com>
>>
>> > ÎÒÓöµ½µÄplymouthdÎÊÌâÀàËÆÕâ¸ö£ºhttps://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=830568
>> >
>> >
>> > 2012/12/6 Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com>
>> >
>> > > ½ñÌìʹÓÃtarÀ´±¸·ÝºÍ»¹Ô­ÏµÍ³ÎÊÌâ¶à¶à£¬ÏÖÔÚgrub2ÒѾ­¹ýÁË£¬¿¨ÔÚÁ˽ÓÏÂÀ´Æô¶¯»­ÃæµÄplymouthdλÖÃ
>> > >
>> > > chrootºóÖ´ÐÐÁËsystemctl mask plymouth-start.service ҲûÓаïÖú£¬Çë½Ì´ó¼ÒÒ»ÏÂÄØ
>> > >
>> > >
>> > >
>> > > ˵ÏÂÎÒ±¸·Ý/»¹Ô­µÄ´óÌå²½Öè
>> > >
>> > > 1. Ê×ÏÈÎÒÒÀ´Î±¸·ÝÁË/ ºÍ /bootϵͳ£¬½âѹµ½ÐµÄssd´ÅÅÌ·ÖÇøÖÐ;
>> > >
>> > > #/
>> > > tar cvpzf backup.tgz / --exclude=/proc --exclude=/sys
>> > > --exclude=/lost+found --exclude=/media --exclude=/mnt
>> > --exclude=backup.tgz
>> > > --exclude=/home --exclude=/boot --exclude=/run
>> > >
>> > > #boot
>> > > tar cvpzf boot.tgz /boot
>> > >
>> > > 2. ·Ö±ð¸üеÄUUID¶ÔÓ¦µ½ÐµķÖÇø/etc/fstaºÍ/etc/grub2/grub.cfg
>> > >
>> > >
>> > >
>> > >
>> > >
>> > >
>> > > On Wed, Dec 5, 2012 at 1:54 PM, Johnny Tao <johnnybeijing在gmail.com
>> > >wrote:
>> > >
>> > >> @Tommy He£¬Ð»Ð»»Ø¸´¡«
>> > >> ¿´ÁËϵ±Ç°µÄ·ÖÇø±íΪmsdos£¬Ò»¹²¾Í120GµÄSSDºÃÏñûÓбØÒªÍæUEFIÁËÒâÒå¿ÉÄܲ»´ó;
>> > >> ÎÒµÄÕą̂X230iµÄBIOSÀïÃæÒ²ºÃÏñÓÐUEFIµÄÑ¡Ïî
>> > >>
>> > >> [jtao在johnny-laptop Downloads]$ sudo parted /dev/sda print
>> > >> Model: ATA ST320LT007-9ZV14 (scsi)
>> > >> Disk /dev/sda: 320GB
>> > >> Sector size (logical/physical): 512B/4096B
>> > >> Partition Table: msdos
>> > >> Disk Flags:
>> > >>
>> > >> Number Start  End   Size  Type   File system   Flags
>> > >> 1   1049kB 525MB  524MB  primary  ext4      boot
>> > >> 2   525MB  54.2GB 53.7GB primary  ext4
>> > >> 3   54.2GB 60.2GB 6006MB primary  linux-swap(v1)
>> > >> 4   60.2GB 320GB  260GB  extended
>> > >> 5   60.2GB 320GB  260GB  logical  ext4
>> > >>
>> > >>
>> > >>
>> > >>
>> > >> On Wed, Dec 5, 2012 at 1:34 PM, Tommy He <
>> lovenemesis在fedoraproject.org
>> > >wrote:
>> > >>
>> > >>> ÌâÍâ»°£ºÆäʵ°É£¬ÎÒ¾õµÃÕâ¸öºÃ»ú»áתÏòʹÓà GPT ·ÖÇø±í£¬Î´À´Éý¼¶ UEFI µÄ»ú×ÓÒ²·½±ã¡­¡­
>> > >>>
>> > >>> On Wed, Dec 5, 2012 at 12:01 PM, Johnny Tao <
>> johnnybeijing在gmail.com>
>> > >>> wrote:
>> > >>> > ²»ºÃÒâ˼ǰÃæÓʼþû˵Çå³þ;sdaΪÏÖÔÚÕýÔÚʹÓõÄ320gµÄ»úеӲÅÌ×°ÓÐFedora17
>> > >>> >
>> > >>>
>> >
>> 64bit£¬sdb×÷ΪĿ±êssd´ÅÅÌÉÐδ·ÖÇø£¬Ê¹ÓÃUSBºÐ×ÓÁ¬µ½ÎҵıʼDZ¾µçÄÔ£¬ÎÒÏëµ½µÄ²½ÖèÊÇ£¬²»ÖªµÀÊÇ·ñÓиü¼òµ¥µÄ·½·¨£¿Âé·³´ó¼Ò°ïæ¿´Ï£¬ÊÇ·ñtar/dump»á¸ü¼òµ¥?
>> > >>> >
>> > >>> > 1. ʹÓÃfdisk/cfdisk
>> > >>> > Ϊsdb·ÖÇø·Ö±ðΪ500M(/boot)£¬20G(/)£¬4G(swap£¬ÏÖÔÚÄÚ´æÉý¼¶µ½10gÕâ¸öÇøÒ²¿É²»Òª)£¬Ê£Óà¸ø(/home)
>> > >>> > 2.
>> > ʹÓÃclonezilla°ÑsdaÏÖÓеķÖÇøÒÀ´Î¿Ë¡µ½sdbµÄÿ¸ö·ÖÇøÖУ¨²»±£»¤swap£©£¬ÕâÀï¿ÉÄÜÒª²éÒ»ÏÂÌø¹ýÄ¿±ê´ÅÅÌ´óÓÚÔ´´ÅÅ̵IJÎÊý
>> > >>> > 3. ʹÓÃsdb×÷ΪÆô¶¯ÅÌ£¬ÐÞ¸´grub2µÄÆô¶¯Ï°æ±¾2µÄ²½Ö軹²»Çå³þ£¬»ØÍ·²éÏÂÎĵµ¡£
>> > >>> >
>> > >>> >
>> > >>> > ÕâÀïÊÇsdaµÄfstab
>> > >>> >
>> > >>> > [jtao在johnny-laptop ~]$ cat /etc/fstab
>> > >>> >
>> > >>> > #
>> > >>> > # /etc/fstab
>> > >>> > # Created by anaconda on Thu Nov 29 10:28:58 2012
>> > >>> > #
>> > >>> > # Accessible filesystems, by reference, are maintained under
>> > >>> '/dev/disk'
>> > >>> > # See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for
>> > more
>> > >>> info
>> > >>> > #
>> > >>> > UUID=97481eda-a608-4bee-ace8-faa0d59ad677 /
>> > ext4
>> > >>> > defaults    1 1
>> > >>> > UUID=a615302b-eae4-4bad-a553-1e7c473b7223 /boot
>> > ext4
>> > >>> > defaults    1 2
>> > >>> > UUID=098f62c4-4f33-4c0d-82a9-98d203be4a1f /home
>> > ext4
>> > >>> > defaults    1 2
>> > >>> > UUID=cec9ee8e-7893-478c-afc2-2c440a7c3579 swap
>> > swap
>> > >>> > defaults    0 0
>> > >>> >
>> > >>> >
>> > >>> >
>> > >>> > On Tue, Dec 4, 2012 at 4:11 PM, Christopher Meng <
>> cickumqt在gmail.com
>> > >
>> > >>> wrote:
>> > >>> >
>> > >>> >> ÿ¸öÉ豸Îļþ´ú±íʲô£¿ÄĸöÊÇFedoraµÄ£¿
>> > >>> >>
>> > >>> >>
>> > >>> >>
>> > >>> >> *Yours sincerely,*
>> > >>> >> *Christopher Meng*
>> > >>> >>
>> > >>> >> Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
>> > >>> >> http://cicku.me
>> > >>> >> http://mirrors.cicku.me
>> > >>> >>
>> > >>> >>
>> > >>> >>
>> > >>> >> On Tue, Dec 4, 2012 at 4:01 PM, Johnny Tao <
>> johnnybeijing在gmail.com
>> > >
>> > >>> >> wrote:
>> > >>> >>
>> > >>> >> > ÏëÊ¡ÊÂÖ±½Ó¿Ë¡¹ýÈ¥£¬Âé·³´ó¼Ò¸øµã½¨Ò飬лл
>> > >>> >> >
>> > >>> >> > target£º120g SSD
>> > >>> >> > source£º320g »úеӲÅÌ£¬·ÖÇøÈçÏÂ
>> > >>> >> >
>> > >>> >> > [jtao在johnny-laptop Scripts]$ sudo fdisk -l /dev/sda
>> > >>> >> >
>> > >>> >> > Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
>> > >>> >> > 255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders, total 625142448
>> > >>> sectors
>> > >>> >> > Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
>> > >>> >> > Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
>> > >>> >> > I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
>> > >>> >> > Disk identifier: 0x00077a05
>> > >>> >> >
>> > >>> >> >  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
>> > >>> >> > /dev/sda1  *    2048   1026047   512000  83 Linux
>> > >>> >> > /dev/sda2     1026048  105883647  52428800  83 Linux
>> > >>> >> > /dev/sda3    105883648  117614591   5865472  82 Linux
>> > swap /
>> > >>> >> > Solaris
>> > >>> >> > /dev/sda4    117614592  625142447  253763928  5
>> Extended
>> > >>> >> > /dev/sda5    117616640  625141759  253762560  83 Linux
>> > >>> >> > --
>> > >>> >> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
>> > >>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > >>> >> >
>> > >>> >>
>> > >>> >> --
>> > >>> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
>> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > >>> >>
>> > >>> >>
>> > >>> >
>> > >>> > --
>> > >>> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
>> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > >>> >
>> > >>>
>> > >>>
>> > >>>
>> > >>> --
>> > >>> Take a Deep Breath out of Windows
>> > >>>
>> > >>> https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
>> > >>> --
>> > >>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
>> https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> > >>>
>> > >>
>> > >>
>> > >
>> >
>> > --
>> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>> >
>> >
>>
>>
>> --
>> bbbush ^_^
>> --
>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>
>


More information about the Chinese mailing list