[FZH] 测试 Fedora 18 Beta 版发行注记的机会来了

Christopher Meng cickumqt at gmail.com
Mon Dec 10 00:56:43 UTC 2012


ÎÒÔõô¾õµÃûÓÐÈ˹ܡ£¡£Òª²»ÎÒÈ¥docs
-qaÎÊÎÊ£¿
ÔÚ 2012-12-10 AM8:51£¬"Tommy He" <lovenemesis at fedoraproject.org>дµÀ£º

> Õâ¸öÎÊÌâÎÒÔÚ Fedora 16 µÄʱºò¾Íºð³öÀ´ÁË£º
>
> https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=751516
>
> Ï£Íû¸ü¶àÈ˹Ø×¢!!!
>
> On Thu, Dec 6, 2012 at 6:29 PM, Christopher Meng <cickumqt at gmail.com>
> wrote:
> > ÔÙ²»ºð¾ÍÀ´²»¼°ÁË
> >
> > --
> >
> >
> > *Yours sincerely,*
> > *Christopher Meng*
> >
> > Ambassador/Contributor of Fedora Project and many others.
> > http://cicku.me
> > http://mirrors.cicku.me
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>
>
> --
> Take a Deep Breath out of Windows
>
> https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list