[FZH] 这个真的无语了

Chenxiong Qi qcxhome at hotmail.com
Tue Dec 11 00:16:51 UTC 2012> Date: Mon, 10 Dec 2012 10:08:37 +0800
> From: microcai at fedoraproject.org
> To: chinese at lists.fedoraproject.org
> Subject: Re: [FZH] Õâ¸öÕæµÄÎÞÓïÁË
> 
> ÔÚ 2012Äê12ÔÂ10ÈÕ ÉÏÎç3:16£¬Ma Xiaojun <damage3025 at gmail.com> дµÀ£º
> > 2012/12/9 microcai <microcai at fedoraproject.org>:
> >> ÏÖÔÚ»¹ÓÐÈ˺ÃÒâ˼˵ TDE ? ·ÏÆ·ÖеķÏÆ·¡£¸ãÕâ¸ö fork µÄÈËÊǸö´¿´âµÄ KDE ºÚ£¬ÎªÁËºÚ KDE ¶ø  fork
> >> µÄ£¬Ò»µãÔ¶¼û¶¼Ã»£¬¼¼Êõ¾ö²ß¶¼ÊÇÌý´ÓµÄ KDE µÄºÞ¡£
> >
> > ·ÏÆ·ÖеķÏÆ·£¿Äã¸ø˵Á½¸öbug³öÀ´£¿
> > KDEºÚÔõôÁË£¬×ÔÓÐÈí¼þÈÃKDEºÚÒ²ÄÜʵ¼ù×Ô¼ºµÄvision²»ÊÇͦºÃµÄ¡£
> 
> http://blog.martin-graesslin.com/blog/2012/02/having-a-look-at-the-oldnew-desktop-environments/
> 
> Çë×Ðϸ¿´ÍêÕâƪ²©ÎĵÄÄÚÈÝ¡£×÷ÕßÊÇ KWin ¿ª·¢Õߣ¬Ëû»¹Ïò TDE Ìá½»¹ý²¹¶¡£¬ËûµÄ»°ºÜÓÐ˵·þÁ¦¡£ÓÈÆäÊÇËû°Ñ TDE
> ¸øËûµÄÔã¸âµÄ»ØПøÌùÉÏÀ´ÁË¡£Äã¿´Íê TDE µÄ»ØОÍÖªµÀÊÇ±È gnome »¹²»¿¿Æ×µÄÁË¡£
> 
GNOME Ôõô²»¿¿Æ×ÁËÄØ£¿
> 
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
 		 	   		  


More information about the Chinese mailing list