[FZH] 大家fedora 18的安装顺利吗

JiaQi Dong dong.sexp at gmail.com
Fri Dec 14 12:16:05 UTC 2012


·Ç³£¸Ðл£¬ÎÒÏëÕâ¸öÕýÊÇÐèÒªµÄ¡£
ÎÒÏÖÔÚÕýÔÚÏÂÔØF18-TC1£¬Ï£ÍûÄܹ»½â¾ö¡£

fedora-18-TC1£º
http://download-ib01.fedoraproject.org/pub/alt/stage/18-TC1/Live/x86_64/


p.s. ÎÒÒÔÇ°¶¼²»ÖªµÀ fedora ÓÐTCÕâ¸ö°æ±¾ :-)


×££¬°²


2012/12/14 tiansworld <tiansworld在fedoraproject.org>

> Äã¿´¿´ÕâÀïµÄÌÖÂÛ£¬Ò²ÐíÄÜÓÐЩÌáʾ¡£
>
> manual disk configuration problems
> http://lists.fedoraproject.org/pipermail/test/2012-December/112375.html
>
> Manual Partitioning and LVM, Re: Puzzled
> http://lists.fedoraproject.org/pipermail/test/2012-December/112205.html
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list