[FZH] [ot]请教一下类似fedora wiki首页的下面的子分类如何实现?

Johnny Tao johnnybeijing at gmail.com
Mon Feb 6 09:06:15 UTC 2012


Ma : лл´Í½Ì£¬ÕÒµ½ÁË£»Ðí¶à²ãµÄÄ£°æ°¡~

2012/2/6 Ma Xiaojun <damage3025在gmail.com>

> > ¶ÔmediawikiÄ£°æ²»ÊìϤ£¬Ò²´òËãÔÚ×Ô¼ºµÄÒ³ÃæÄܹ»Ïñfedora wikiÊ×Ò³ÄÇÑùʵÏÖ´øͼƬ·ÖÀàwikiÎÄÕ [?]
> > Çë´Í½Ì~
>
> view source¿´Ò»Ï£¿í”²¿tabµÚÈý‚€
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list