[FZH] 欢迎测试和使用ibus-pinyin 1.4.0 with libpinyin 0.5.0

Yuan Yijun bbbush.yuan at gmail.com
Mon Feb 6 15:53:46 UTC 2012


2012/2/5 Peng Wu <peng.e.wu在gmail.com>

> 大家好,
> libpinyin 0.5.0 已经发布了, 欢迎大家在Fedora 16上测试和使用:
> ibus-pinyin with libpinyin back end 有如下的新功能:
>  a. 全新的全拼/双拼/注音解析器;
>  b. 增强的模糊拼音支持;
>     *. 比如: 启用an/ang的模糊音,会自动启用uan/uang的模糊音;
>  c. 改进了自学习部分;
>
>
借问一下,有没有同时支持五笔和拼音的输入法?

-- 
bbbush ^_^


More information about the Chinese mailing list