[FZH] 欢迎测试和使用ibus-pinyin 1.4.0 with libpinyin 0.5.0

Liang Suilong liangsuilong at gmail.com
Wed Feb 8 16:29:50 UTC 2012


ÇëÎÊÎâÅôÐÖ£¬ libpinyin-data ÊDz»ÊÇ endian-dependency ¶ø²»ÊÇ arch-dependency ÄØ£¿Èç¹ûÊÇ
endian-dependency£¬ÎÒÏëÔÚ fcitx-libpinyin ²ÉÓà sunpinyin-data ÄÇÖÖ ·Ö le ºÍ be ·½Ê½´ò°ü¡£
ÔÚ 2012-2-6 ÏÂÎç2:43£¬"Peng Wu" <peng.e.wu在gmail.com>дµÀ£º

> лл!
>
> ÔÚ 2012-02-06Ò»µÄ 14:32 +0800£¬Tommy HeдµÀ£º
> > published on LinuxToy to generate more buzz:
> > http://linuxtoy.org/archives/libpinyin-05.html
> >
> > 2012/2/6 ¶«·½²»»µ <shichangrailway在gmail.com>:
> > > ºÃµÄ£¬Ò»¶¨Åõ³¡¡£
> > > ÔÚ 2012-2-6 ÏÂÎç1:16£¬"Peng Wu" <peng.e.wu在gmail.com>дµÀ£º
> > >>
> > >> ´ó¼ÒºÃ,
> > >> libpinyin 0.5.0 ÒѾ­·¢²¼ÁË, »¶Ó­´ó¼ÒÔÚFedora 16ÉϲâÊÔºÍʹÓÃ:
> > >> ibus-pinyin with libpinyin back end ÓÐÈçϵÄй¦ÄÜ:
> > >>  a. ȫеÄÈ«Æ´/Ë«Æ´/×¢Òô½âÎöÆ÷;
> > >>  b. ÔöÇ¿µÄÄ£ºýÆ´ÒôÖ§³Ö;
> > >>     *. ±ÈÈç: ÆôÓÃan/angµÄÄ£ºýÒô£¬»á×Ô¶¯ÆôÓÃuan/uangµÄÄ£ºýÒô;
> > >>  c. ¸Ä½øÁË×Ôѧϰ²¿·Ö;
> > >>
> > >> ÇëÓÃÒÔÏÂÃüÁîÔÚFedora 16ÉÏ°²×°:
> > >> #yum --enablerepo=updates-testing upgrade "ibus-pinyin*"
> > >> È»ºóÔÚibusÖлá³öÏÖÃû½Ð"Intelligent Pinyin(Beta)"µÄÐÂÆ´ÒôÒýÇæ
> > >> ºÍ"Intelligent Bopomofo(Beta)"µÄÐÂ×¢ÒôÒýÇæ¡£
> > >>
> > >> Èç¹ûÓÐÎÊÌ⣬»¶Ó­±¨bugµ½https://bugzilla.redhat.com, ×é¼þÇëÑ¡Ôñ
> > >> ibus-pinyin »ò libpinyin.
> > >>
> > >> ×£´ó¼ÒʹÓÃÓä¿ì¡£
> > >> Best wishes,
> > >> Peng Wu
> > >>
> > >>
> > >> --
> > >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> >
> >
> >
>
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list