[FZH] 回复: 在fedora 12中安装lyx2.0.2

lzuxz lzuxz.huzi at gmail.com
Sat Feb 11 03:05:23 UTC 2012


°³ÓÐһ̨AMD 2800+µÄ»¹ÔÚÓÃFC12£¬¹À¼Æ°²×°ÐµÄϵͳ»á¸ü¿¨£¡

2012/2/11 Tommy He <lovenemesis在fedoraproject.org>

> ¾¹È»»¹ÓÐÈËÔÚÓà Fedora 12???
>
> Óà F16 µÄ RPM ±¨´íÊÇÒ»¶¨µÄ¡­¡­
>
> ÊÖ¹¤±àÒë°É£¬°´ÕÕÒÀÀµ¹ØϵȥÊÖ¶¯°²×° RPM »á¸ãÂÒÕû¸öϵͳµÄ¡£
>
> 2012/2/7 cat.s <llz916148在yahoo.com.cn>:
> > ¶ÔÓÚ¹Ù·½ÒѾ­Í£Ö¹Ö§³ÖµÄϵͳ£¬¸öÈ˽¨ÒéÊÇÉý¼¶µ½×îеİ汾¡£
> >
> >
> Èç¹û²»ÄÜÉý¼¶µ½×îеİ汾£¬»òÐíÊÖ¹¤±àÒë»áÊÇÒ»¸ö±È½ÏºÃµÄÑ¡Ôñ¡­¡­µ«ÊÇÊÖ¹¤±àÒëÒÀÈ»ÐèÒª½â¾öÒÀÀµ¹Øϵ¡­¡­Ö±½ÓʹÓÃÄ¿±êÔ´ÖеÄrpmµÄ»°£¬ÓÉÓÚÒÀÀµ¹ØϵδÄܽâ¾ö£¬ËùÒÔ¼¸ºõ¿ÉÒԿ϶¨Êǻᱨ´íµÄ¡£
> >
> > µ±È»£¬Èç¹ûÄúÓÐÄÍÐÄ£¬¿ÉÒÔ¿¼ÂǸù¾ÝÒÀÀµ¹Øϵһ¸öÒ»¸öµÄÏÂÔز¢°²×°¡­¡­ËäÈ»ÔÚ°²×°¹ý³ÌÖлáÓиü¶àδ½â¾öµÄÒÀÀµ¹Øϵ¡£
> >
> > Õâ²¢²»ÊDz»ÐУ¬Ö»ÊǺÜÂé·³¶øÒÑ¡£
> >
> >
> >
> > ----- Ô­Óʼþ -----
> > ·¢¼þÈË£º Ying Chen <justin.nankai在gmail.com>
> > ÊÕ¼þÈË£º Fedora Chinese <chinese在lists.fedoraproject.org>
> > ³­ËÍ£º
> > ·¢ËÍÈÕÆÚ£º 2012Äê2ÔÂ8ÈÕ, ÐÇÆÚÈý, ÉÏÎç 1:04
> > Ö÷Ìâ: [FZH] ÔÚfedora 12Öа²×°lyx2.0.2
> >
> > Çë½Ìһϣ¬ÓÐË­ÖªµÀ±È½Ï¼òµ¥µÄ·½·¨¿ÉÒÔÔÚfedora12Öа²×°lyx2.0.2£¿ÎÒÊÔ×ÅÓÃfedora16µÄ¿âÖеÄrpm°²×°£¬¿ÉÊDZ¨´íÁË¡£
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>
>
> --
> Take a Deep Breath out of Windows
>
> https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
Best regard,

J. Q. Wei

Institute of Applied Magnetics, Lanzhou University

Email:    lzuxz.huzi在gmail.com


More information about the Chinese mailing list