[FZH] F15安装问题sda must have a GPT disk label

Tristan Huang tristan.j.huang at gmail.com
Thu Jan 5 10:54:08 UTC 2012


¶÷£¬ÎÒÒ²ÊÇÓÃUniversal-USB-Installer°²×°µÄ¡£
µ¥¶À»®·Ö³ö80GBÀ´°²×°F16£¬Ã»ÓÐÎÊÌâ¡£

ÔÚ 2012Äê1ÔÂ5ÈÕ ÏÂÎç3:19£¬jack black <adolblackjack在gmail.com>дµÀ£º

> ÓõÄÊÇUniversal-USB-Installer£¬ÖÆ×÷liveUÅÌ
> ²½ÖèÊÇ°´ÕÕ£º
> http://bbs.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=530833&do=blog&id=484679
> µÄÀ´×öµÄ¡£
>
> ÎÒÊÇÊÖ¶¯×Ô¶¨Òå·ÖÇø¡£
>
> ÔÚ 2012Äê1ÔÂ5ÈÕ ÏÂÎç3:08£¬alick <alick9188在gmail.com>дµÀ£º
>
> > ÓÚ 2012Äê01ÔÂ05ÈÕ 14:12, jack black дµÀ:
> > > Hi,´ó¼ÒºÃ
> > >
> > > ÎÒÔÚwindows7Ï°²×°F15£¬ÓÃUSB°²×°¡£F15·ÅÔÚÂß¼­·ÖÇøÖУ¬ÔÚ¸øF15·ÖÇøʱÓöµ½ÁË¡°sda must have a GPT disk
> > > label¡±µÄÎÊÌ⣬googleÁËһϣ¬ÐèÒªGPT¸ñʽµÄ·ÖÇø£¬µ«ÊÇÔÚparted
> > > dev/sda8µÄʱºò£¬Ëµdev/sda8ÉϵÄһЩpartitionsÒѾ­±»Ð´È붫Î÷£¬ÎÞ·¨Íê³Émklabel gptµÄ²Ù×÷¡£
> > >
> > > ÇëÎÊÓÐûÓз½·¨£¬ÔÚ²»¸ñʽ»¯Õû¿éÓ²Å̵ÄÌõ¼þÏÂÍê³ÉF15µÄ°²×°£¿
> > >
> > > Jack Black
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> > ÇëÎÊÊÇ Live USB °²×°£¿»¹ÊÇ°ÑUÅ̵±×÷ÆÕͨӲÅÌ×öÓ²ÅÌ°²×°£¿
> >
> > ÎÒÊÇÓá°Ó²ÅÌ°²×°¡±ºÍ¡°DVD°²×°¡±Á½ÖÖ·½Ê½ÔÚÁ½¸öµçÄÔÉÏ°²×°ÁËFedora16£¬·ÖÇøʱ
> > Ñ¡Ôñ×Ô¶¨Òå·ÖÇø¡£ÕâÑù×ÓÊDz»ÐèÒª GPT ¸ñʽ·ÖÇø±íµÄ¡£
> >
> > --
> > alick
> > Fedora 16 (Verne) user
> > https://fedoraproject.org/wiki/User:Alick
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list