[FZH] [texlive]2011版本号悲剧

victor lee victorlee129 at gmail.com
Fri Jan 6 12:01:25 UTC 2012


µ«¾À½áµÄÊÇtexlive¡­¡­ÏÂisoϵÄÎÒÏ¥¸ÇÖмý¡­¡­

2012/1/6 Liang Suilong <liangsuilong在gmail.com>

> fcitx-googlepinyin ÔÝʱÇë×ÔÐбàÒ룬
>
> »òÕßÈ¥ csslayer µÄ obs ²Ö¿âÏÂÔØ°²×°¡£
>
> Fedora && Debian User, former Ubuntu User
> My Page: http://www.liangsuilong.info
> Fedora Project Contributor -- Packager && Ambassador
> https://fedoraproject.org/wiki/User:Liangsuilong
>
>
> 2012/1/6 victor lee <victorlee129在gmail.com>
>
> > Dear All
> > ´ó¼ÒºÃ£¬½ñÌìÅöµ½Ò»¸öºÜÀ׵ĴíÎó£º
> > ʲô¶¼²»Ëµ£¬ÏÈÉÏ´íÎó£º
> > Error: Package:
> > texlive-collection-basic-2011-3.20111207_r24786.svn20730.fc16.noarch
> > (texlive)
> >      Requires: texlive-misc = 2011
> >      Available: texlive-misc-2011-6.svn24955.fc16.noarch (texlive)
> >        texlive-misc = 2011-6.svn24955.fc16
> > You could try using --skip-broken to work around the problem
> > ** Found 55 pre-existing rpmdb problem(s), 'yum check' output follows:
> > texlive-beton-2011-6.svn15878.fc16.noarch has missing requires of
> > texlive-base = ('0', '2011', None)
> >
> > °´ÕÕÎÒµÄÀí½âÊÇÄǸö¿É°®µÄsvn¡­¡­µÄ°æ±¾ºÅ¸ãµôÁËÕû¸öÒÀÀµÊ÷¡­¡­ÎÞÓïÄýÑÊ¡£
> > £¨»òÐíÎÒÀí½â´íÁË£¿£©
> > Ô´£ºtexlive from people.fedoraproject.org...
> >
> > ×£´ó¼ÒÐÂÄê¿ìÀÖ¡£
> > PS£ºÇëÎÊfcitx-googlepinyinÔÚF16ÏÂÔõôװ£¿
> >
> > лл´ó¼Ò
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list