[FZH] [texlive]2011版本号悲剧

victor lee victorlee129 at gmail.com
Fri Jan 6 12:57:55 UTC 2012


ÎÒ¾õµÃÎÊÌâ´¦ÔÚÄǸö=2011¡­¡­

2012/1/6 alick <alick9188在gmail.com>

> ÓÚ 2012Äê01ÔÂ06ÈÕ 19:35, victor lee дµÀ:
> > Dear All
> > ´ó¼ÒºÃ£¬½ñÌìÅöµ½Ò»¸öºÜÀ׵ĴíÎó£º
> > ʲô¶¼²»Ëµ£¬ÏÈÉÏ´íÎó£º
> > Error: Package:
> > texlive-collection-basic-2011-3.20111207_r24786.svn20730.fc16.noarch
> > (texlive)
> >      Requires: texlive-misc = 2011
> >      Available: texlive-misc-2011-6.svn24955.fc16.noarch (texlive)
> >        texlive-misc = 2011-6.svn24955.fc16
> > You could try using --skip-broken to work around the problem
> > ** Found 55 pre-existing rpmdb problem(s), 'yum check' output follows:
> > texlive-beton-2011-6.svn15878.fc16.noarch has missing requires of
> > texlive-base = ('0', '2011', None)
> >
> > °´ÕÕÎÒµÄÀí½âÊÇÄǸö¿É°®µÄsvn¡­¡­µÄ°æ±¾ºÅ¸ãµôÁËÕû¸öÒÀÀµÊ÷¡­¡­ÎÞÓïÄýÑÊ¡£
> > £¨»òÐíÎÒÀí½â´íÁË£¿£©
> > Ô´£ºtexlive from people.fedoraproject.org...
> >
> ÕâÊÇÔÚF16Éϳ¢ÊÔ°²×° Fedora ÀïµÄ texlive 2011ʱ³öµÄ´íô£¿
>
> ²»¶®ÎªºÎÊÇ svn °æ±¾ºÅÒýÆðµÄÎÊÌâ¡­¡­Õâ¸ösvn °æ±¾ºÅÊÇÉÏÓÎ CTAN ÄÇÀïµÄÈí¼þ°ü
> °æ±¾ºÅ£¬
> ÔÚ Fedora texlive ÀïÈí¼þ°üÃüÃûÉÏÒ»Ö±´ø×Å¡£
>
> ÎÒÒ²²»Çå³þÕâÊÇʲôԭÒòÒýÆðµÄ´íÎó£¬ÉÏÓÎÓʼþÁбí×îÖÕҲûÓÐË­±¨¹ýÕâ¸ö´íÎó¡£
> ÎÒ½¨ÒéÄãÏÈ
> yum clean all && yum makecache һϣ¬ÔÙÊÔÊÔ¡£»¹ÓÐÎÊÌâ¿ÉÒÔµ½ÉÏÓÎÓʼþÁбí
> ±¨¸æ£º
>  texlive在linux.cz
>
>
> --
> alick
> Fedora 16 (Verne) user
> https://fedoraproject.org/wiki/User:Alick
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list