[FZH] [texlive]2011版本号悲剧

victor lee victorlee129 at gmail.com
Sat Jan 7 14:09:26 UTC 2012


ιι¡­¡­´ó¼ÒÅÜÌâÁË°É¡­¡­

2012/1/7 Caius Chance <me在kaio.net>

> I used to be a translator like you. Then I took an arrow in the knee.
>
> http://knowyourmeme.com/memes/i-took-an-arrow-in-the-knee
>
> kaio
>
> 2012/1/7 Yu Chen <jcomee在gmail.com>
>
> > Yu
> >
> >
> >
> > ÔÚ 2012Äê1ÔÂ7ÈÕ ÏÂÎç2:54£¬¶ÅºêÓð <dongfengweixiao在gmail.com>дµÀ£º
> >
> > > ÓÃarch°É£¬´Ó´ËÄãµÄÏ¥¸Ç²»ÔÙÖмý
> > >
> >
> > È´±»Ò»„¦·âºí
> >
> >
> > >
> > > ÔÚ 2012Äê1ÔÂ6ÈÕÐÇÆÚÎ壬victor lee дµÀ£º
> > >
> > > > µ«¾À½áµÄÊÇtexlive¡­¡­ÏÂisoϵÄÎÒÏ¥¸ÇÖмý¡­¡­
> > > >
> > > > 2012/1/6 Liang Suilong <liangsuilong在gmail.com <javascript:;>>
> > > >
> > > > > fcitx-googlepinyin ÔÝʱÇë×ÔÐбàÒ룬
> > > > >
> > > > > »òÕßÈ¥ csslayer µÄ obs ²Ö¿âÏÂÔØ°²×°¡£
> > > > >
> > > > > Fedora && Debian User, former Ubuntu User
> > > > > My Page: http://www.liangsuilong.info
> > > > > Fedora Project Contributor -- Packager && Ambassador
> > > > > https://fedoraproject.org/wiki/User:Liangsuilong
> > > > >
> > > > >
> > > > > 2012/1/6 victor lee <victorlee129在gmail.com <javascript:;>>
> > > > >
> > > > > > Dear All
> > > > > > ´ó¼ÒºÃ£¬½ñÌìÅöµ½Ò»¸öºÜÀ׵ĴíÎó£º
> > > > > > ʲô¶¼²»Ëµ£¬ÏÈÉÏ´íÎó£º
> > > > > > Error: Package:
> > > > > >
> > texlive-collection-basic-2011-3.20111207_r24786.svn20730.fc16.noarch
> > > > > > (texlive)
> > > > > >      Requires: texlive-misc = 2011
> > > > > >      Available: texlive-misc-2011-6.svn24955.fc16.noarch
> > > (texlive)
> > > > > >        texlive-misc = 2011-6.svn24955.fc16
> > > > > > You could try using --skip-broken to work around the problem
> > > > > > ** Found 55 pre-existing rpmdb problem(s), 'yum check' output
> > > follows:
> > > > > > texlive-beton-2011-6.svn15878.fc16.noarch has missing requires of
> > > > > > texlive-base = ('0', '2011', None)
> > > > > >
> > > > > > °´ÕÕÎÒµÄÀí½âÊÇÄǸö¿É°®µÄsvn¡­¡­µÄ°æ±¾ºÅ¸ãµôÁËÕû¸öÒÀÀµÊ÷¡­¡­ÎÞÓïÄýÑÊ¡£
> > > > > > £¨»òÐíÎÒÀí½â´íÁË£¿£©
> > > > > > Ô´£ºtexlive from people.fedoraproject.org...
> > > > > >
> > > > > > ×£´ó¼ÒÐÂÄê¿ìÀÖ¡£
> > > > > > PS£ºÇëÎÊfcitx-googlepinyinÔÚF16ÏÂÔõôװ£¿
> > > > > >
> > > > > > лл´ó¼Ò
> > > > > > --
> > > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > > >
> > > > >
> > > > > --
> > > > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£º
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > > > >
> > > > >
> > > >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> > >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
>
>
> --
>
> *https://profiles.google.com/Caius.Chance*
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list