[FZH] fedora16 ati显卡速度有点慢

Tristan Huang tristan.j.huang at gmail.com
Mon Jan 9 09:41:36 UTC 2012


Ò²²»ÊÇÇ¿ÖÆÏÞÖÆ60FPS£¬ÊǸù¾ÝÏÔʾÆ÷Ë¢ÐÂÂÊÏÞÖƵġ£
glxgearsµÄ½á¹û¸ü¶àµÄ»¹ÊÇ·´Ó³ÊÇ·ñ¿ªÆôÁËDRI¡£

ÔÚ 2012Äê1ÔÂ9ÈÕ ÏÂÎç1:19£¬Liang Suilong <liangsuilong在gmail.com>дµÀ£º

> Äã×î½üºÜϲ»¶´óÉù½Ð´óÉù˵¡£¡£
>
> ¿ªÔ´Çý¶¯ÊÇ»áÇ¿ÖÆÆôÓô¹Ö±Í¬²½µÄ£¬ËùÒÔÖ¡ËÙ»áÏÞÖÆÔÚ 60FPS¡£
>
> µ«ÊDZÕÔ´Çý¶¯ÀÏÊÇÈÃÎÒÉÁÆÁÕæµÄºÜ²»Ë¬¡£¡£
>
> Fedora && Debian User, former Ubuntu User
> My Page: http://www.liangsuilong.info
> Fedora Project Contributor -- Packager && Ambassador
> https://fedoraproject.org/wiki/User:Liangsuilong
>
>
> 2012/1/7 Tommy He <lovenemesis在fedoraproject.org>
>
> > Ç×£¬¿ªÔ´Çý¶¯Ä¬ÈÏÊÇ¿ª´¹Ö±Í¬²½µÄ£¬ËùÒÔÔõô¶¼Ö»ÓÐ 60FPS µÄ¡­¡­
> >
> > ÁíÍ⣬¸úÎÒÒ»Æð´óÉù˵£ºGLXGEARS Õâ»õ²»ÊÇ Benchmark! Ëü¸ø³öµÄ FPS ÎÞ·¨½øÐиߵͱȽϣ¬ºÍʵ¼Ê OpenGL ЧÄÜÒ²ÎÞ¹Øϵ¡£
> >
> > ±ÕÔ´Çý¶¯°²×°·½·¨ÔÚ Fedora Forum µÄ Guide Öö¥ÌûÓУ¬ÌáÐÑÒ»¾äÈôÊÇÓà GDM ²¢ÇÒ¿ªÁË SELinux
> > µÄ»°¼ÇµÃÔÚÖØÆôÇ°Ö´ÐÐÈçÏÂÃüÁ
> >
> > chcon -t textrel_shlib_t /usr/lib/dri/fglrx_dri.so
> >
> > 2012/1/5 gao wenk <gaowenk.cn在gmail.com>:
> > > ²»ÖªµÀÔõô°²×°±ÕÔ´µÄatiÇý¶¯£¿ÒÔ¼°ÊÇ·ñ»á¿ì£¿ ÎÒÔÚatiÍøÕ¾ÉÏûÏÂÔص½.
> > >
> >
> http://support.amd.com/us/psearch/Pages/psearch.aspx?type=2.4.2&product=&contentType=GPU+Download+Detail&ostype=&keywords=&items=20
> > >
> > > glxgearsËٶȣº
> > > 302 frames in 5.0 seconds = 60.354 FPS
> > > 300 frames in 5.0 seconds = 59.816 FPS
> > >
> > > [root在fedora16 ~]# uname -a
> > > Linux fedora16 3.1.6-1.fc16.x86_64 #1 SMP Wed Dec 21 22:41:17 UTC 2011
> > > x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
> > > [root在fedora16 ~]# lspci
> > > 01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc M52 [Mobility
> > > Radeon X1300]
> > >
> > >
> > >
> > > [root在fedora16 ~]# lsmod
> > > Module         Size Used by
> > > binfmt_misc       7775 1
> > > ppdev          8131 0
> > > parport_pc       21058 0
> > > lp           10418 0
> > > parport        35827 3 ppdev,parport_pc,lp
> > > fuse          69330 3
> > > 8021q         19145 0
> > > garp          6733 1 8021q
> > > stp           2007 1 garp
> > > llc           5106 2 garp,stp
> > > fcoe          21071 0
> > > libfcoe        35751 1 fcoe
> > > libfc         102240 2 fcoe,libfcoe
> > > scsi_transport_fc   49307 2 fcoe,libfc
> > > scsi_tgt        11403 1 scsi_transport_fc
> > > rfcomm         63357 0
> > > bnep          15370 2
> > > btusb         16240 0
> > > bluetooth       237251 11 rfcomm,bnep,btusb
> > > iTCO_wdt        12452 0
> > > iTCO_vendor_support   2699 1 iTCO_wdt
> > > snd_hda_codec_analog  86190 1
> > > snd_hda_intel     26310 0
> > > snd_hda_codec     97519 2 snd_hda_codec_analog,snd_hda_
> > > intel
> > > snd_hwdep        6891 1 snd_hda_codec
> > > snd_seq        58599 0
> > > snd_seq_device     6425 1 snd_seq
> > > snd_pcm        89984 2 snd_hda_intel,snd_hda_codec
> > > thinkpad_acpi     72323 0
> > > snd_timer       22199 2 snd_seq,snd_pcm
> > > snd          71085 9
> > >
> >
> snd_hda_codec_analog,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_seq,snd_seq_device,snd_pcm,thinkpad_acpi,snd_timer
> > > nsc_ircc        16632 0
> > > irda         116703 1 nsc_ircc
> > > uinput         8254 0
> > > joydev         10372 0
> > > arc4          1481 2
> > > serial_cs       22090 1
> > > iwl3945        72363 0
> > > iwl_legacy       65298 1 iwl3945
> > > mac80211       244208 2 iwl3945,iwl_legacy
> > > cfg80211       181887 3 iwl3945,iwl_legacy,mac80211
> > > rfkill         17938 5 bluetooth,thinkpad_acpi,cfg80211
> > > i2c_i801        9893 0
> > > snd_page_alloc     8061 2 snd_hda_intel,snd_pcm
> > > soundcore        7124 1 snd
> > > e1000e        196596 0
> > > microcode       19616 0
> > > crc_ccitt        1557 1 irda
> > > yenta_socket      34517 0
> > > video         12388 0
> > > radeon        996020 2
> > > ttm          61533 1 radeon
> > > drm_kms_helper     30277 1 radeon
> > > drm          213647 4 radeon,ttm,drm_kms_helper
> > > i2c_algo_bit      5572 1 radeon
> > > i2c_core        28203 5
> > > i2c_i801,radeon,drm_kms_helper,drm,i2c_algo_bit
> > >
> > >
> > > --
> > > 1.ÖªÊé´ïÀñ£º½öÖªµÀÊ鱾֪ʶÊDz»¹»µÄ£¬»¹ÒªÑ§»áËÍÀñ£»
> > > 2.¶ÈÈÕÈçÄ꣺ÌØÖ¸µ±¹«ÎñÔ±µÄÈÕ×Ó£¬·Ç³£ºÃ¹ý£¬Ã¿ÌìÏó¹ýÄêÒ»Ñù£»
> > > 3.±­Ë®³µÐ½£ºÐÎÈݹ«ÎñÔ±µÄ¹¤×÷£¬Ã¿Ìì°ì¹«ÊҺȱ­²è£¬Ôµ׿ÉÒÔÄõ½¿ÉÒÔÂòÒ»Á¾³µµÄ¹¤×Ê£»
> > > 4.Öª×ã³£ÀÖ£ºÖªµÀÓÐÈËÇë×Ô¼ºÏ´½Å£¬ÐÄÀï¾Í¸Ðµ½¿ìÀÖ£»
> > > 5.Óлú¿É³Ë£º³öÃÅ¿¼²ìÓзɻú¿ÉÒÔ³Ë×ø£»
> > > 6.²»Ñ§ÎÞÊõ£º²»Òª°×·Ñ¹¤·òѧÄÇЩ²»ÊµÓõĶ«Î÷£»
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
> >
> > --
> > Take a Deep Breath out of Windows
> >
> > https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>


More information about the Chinese mailing list