[FZH] 播放视频,系统自动注销的问题,怎么解决呀???

Liang Suilong liangsuilong at gmail.com
Mon Jan 16 10:25:56 UTC 2012


2.6.38 ÄÚºËÒѾ­ÍêÃÀÖ§³Ö Brazos µÄ¡£

µ«ÊÇ Llano ¾Í²»Ì«Çå³þ¡£

Fedora && Debian User, former Ubuntu User
My Page: http://www.liangsuilong.info
Fedora Project Contributor -- Packager && Ambassador
https://fedoraproject.org/wiki/User:Liangsuilong


2012/1/16 Tommy He <lovenemesis在fedoraproject.org>

> ¶Ô APU µÄÖ§³Ö Fedora 16 £¨Äںˣ¬libdrm, mesa£©²Å¾ß±¸µÄ£¬Èç¹û»¹ÓõÄÊÇ Fedora 15 µÄ»°ÇëÉý¼¶¡«
>
> 2012/1/16 »ðÖ¾äé <firemeditation在gmail.com>:
> > ÎÞÂÛ¿ªÔ´Çý¶¯»¹ÊDZÕÔ´Çý¶¯£¬ÔÚÎÒÄÇAPUµÄÉÏÍø±¾ÉϵıíÏÖ¶¼ÊÇÒ»ËúºýÍ¿£¬ÎÒ¶¼·ÅÆúÁË£¡
> >
> > ÔÚ 2012Äê1ÔÂ16ÈÕ ÏÂÎç3:39£¬Tommy He <lovenemesis在fedoraproject.org>дµÀ£º
> >
> >> ±íʾÓà xv ºÍ gl2 ¶¼²»»á×Ô¶¯×¢ÏúµÄÆ®¹ý¡­¡­
> >>
> >> ¼ì²éÏÂÄãµÄ xvinfo Êä³ö½á¹ûÊÇ·ñÕýÈ·¡£
> >>
> >> 2012/1/16 ºÃ´óÒ»Ö»Äñ <wpxpster在gmail.com>:
> >> > ÖÕÓÚÕÒµ½ÎÊÌâËùÔÚÁË£¬Ô­À´°²×°ºÃati±ÕÔ´Çý¶¯ºó£¬Èç¹ûÒªÓÃmplayer²¥·ÅµçÓ°¾ÍÒªÐÞ¸ÄÒ»ÏÂ
> /etc/mplayer/mplayer.conf
> >> > Îļþ£¬ÔÚÀïÃæ¼ÓÒ»¸ö vo=gl2
> >> > £¬ÕâÑùÓÃmplayer²¥·ÅµçÓ°¾Í²»»á×Ô¶¯×¢ÏúÁË£¬ÓÃsmplayerÒ²ÊÇÒ»ÑùÒªÉèÖÃһϣ¬ÔÚÊ×Ñ¡ÏîÀïµÄ³£¹æ-ÊÓƵ-Êä³öÉ豸ÐÞ¸ÄΪgl2
> ÕâÑù²ÅÐУ¡
> >> > --
> >> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> >>
> >>
> >> --
> >> Take a Deep Breath out of Windows
> >>
> >> https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
> >> --
> >> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >>
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>
>
> --
> Take a Deep Breath out of Windows
>
> https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list