[FZH] 播放视频,系统自动注销的问题,怎么解决呀???

好大一只鸟 wpxpster at gmail.com
Mon Jan 16 13:54:50 UTC 2012


ÎÒ°²×°ºÃĬÈϵľÍÊÇxv£¬Ò»·ÅÊÓƵÎļþ¾Í×¢Ïú£¬¸Ä³Égl2¾ÍºÃÁË

ÔÚ 2012Äê1ÔÂ16ÈÕ ÏÂÎç3:39£¬Tommy He <lovenemesis在fedoraproject.org>дµÀ£º

> ±íʾÓà xv ºÍ gl2 ¶¼²»»á×Ô¶¯×¢ÏúµÄÆ®¹ý¡­¡­
>
> ¼ì²éÏÂÄãµÄ xvinfo Êä³ö½á¹ûÊÇ·ñÕýÈ·¡£
>
> 2012/1/16 ºÃ´óÒ»Ö»Äñ <wpxpster在gmail.com>:
> > ÖÕÓÚÕÒµ½ÎÊÌâËùÔÚÁË£¬Ô­À´°²×°ºÃati±ÕÔ´Çý¶¯ºó£¬Èç¹ûÒªÓÃmplayer²¥·ÅµçÓ°¾ÍÒªÐÞ¸ÄһϠ/etc/mplayer/mplayer.conf
> > Îļþ£¬ÔÚÀïÃæ¼ÓÒ»¸ö vo=gl2
> > £¬ÕâÑùÓÃmplayer²¥·ÅµçÓ°¾Í²»»á×Ô¶¯×¢ÏúÁË£¬ÓÃsmplayerÒ²ÊÇÒ»ÑùÒªÉèÖÃһϣ¬ÔÚÊ×Ñ¡ÏîÀïµÄ³£¹æ-ÊÓƵ-Êä³öÉ豸ÐÞ¸ÄΪgl2 ÕâÑù²ÅÐУ¡
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
>
>
> --
> Take a Deep Breath out of Windows
>
> https://fedoraproject.org/wiki/User:Lovenemesis
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list