[FZH] 询问一下fedora版本的问题

好大一只鸟 wpxpster at gmail.com
Mon Jul 30 02:25:06 UTC 2012


×îºÃÖØа²×°£¬²»ÒªÉý¼¶£¬¿É±ÜÃâºÜ¶àÂé·³£¡±Ï¾¹fedora²»Êǹö¶¯Éý¼¶µÄ¡£

ÔÚ 2012Äê7ÔÂ30ÈÕ ÉÏÎç10:22£¬Jason Ma <rosegun38在gmail.com>дµÀ£º

> ¸÷λºÃ£¬
> ÎÒһֱʹÓÃfedora¸÷¸ö°æ±¾£¬µ«ÊÇ»¹ÊÇÓÐÒ»µã²»Ì«Çå³þ£¬Èç¹ûÎÒʹÓÃyum
> update½«ÒÔÇ°µÄ°æ±¾Éý¼¶£¬Äں˺ÍÈí¼þµÄ°æ±¾¶¼»á¸üУ¬ÀýÈçÎÒʹÓÃfedora 16 updateºó£¬ºÍfedora
> 17ÊDz»ÊǾÍÊÇÒ»ÑùµÄ£¬»¹ÊÇ˵ÓÐÆäËûÇø±ð£¿
>
> --
> Best wishes,
>
> Jason Ma
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list