[FZH] 中文组论坛

Tristan Huang tristan.j.huang at gmail.com
Mon Jul 30 12:47:23 UTC 2012


我这里默认是英文的,既然是fedora-zh,默认应该是中文吧?

2012/7/30 Robin Lee <robinlee.sysu在gmail.com>

> 论坛的语言都可以在用户控制面板中配置的吧
>
> On Mon, Jul 30, 2012 at 6:13 PM, Christopher Meng <cickumqt在gmail.com
> >wrote:
>
> > www.fedorachina.cn已废。。。
> >
> > 各位,要不要把这个从http://zh.fedoracommunity.org/除名?
> >
> > 其次,bbs.fedora-zh.org这个论坛界面是否应该改为简体中文?
> >
> > Best Regards,
> > Christopher Meng------'Cicku'
> >
> > Ambassador/Contributor of Fedora Project and Contributor of GNU.
> > Blog:http://cicku.me
> > Social:http://about.me/cicku
> > --
> > Fedora中文郵件列表:https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> --
> Fedora中文郵件列表:https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list