[FZH] 安装17失败

AzureSky azuresky.xjc at gmail.com
Sun Jun 3 14:26:25 UTC 2012


https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=827274   ×¢²áÁËÕʺţ¬Ìá½»ÁËbug£¬½á¹ûÔ­À´¾ÍÓÐÈËÓöµ½ÁË

ÔÚ 2012Äê6ÔÂ3ÈÕ ÉÏÎç10:49£¬Caius Chance <me在kaio.net>дµÀ£º

> Partedmagic ¾WÕ¾ÉϽ¨×hÁËÒ»‚€¿çƽ̨µÄu±PÑu×÷¹¤¾ß£¬ÄÜ°ÑisoŒ‘µ½u±PÉÏ¿ÉÒÔÒýŒ§£»ÏÈ°Ñ f17 iso ÏÂÝdÔÙÔÚ¹¤¾ßÑYßx£¬ÎÒßB
> MacBook air ¶¼¿ÉÒÔpc‘ªÔ“›]ÓІ–î}¡£
>
> Kaio
>
> On Sunday, 3 June 2012, AzureSky wrote:
>
> > ¸ù¾Ý±¨´íÐÅÏ¢£¬ÊÇ»ñÈ¡ repo ³öÎÊÌâµÄ£¬ÎÒÔÚÏ룬»á²»»áÊÇÓà u ÅÌ°²×°µ¼Öµģ¬ÎÒÊÇÓà fedora ÌṩµÄÄǸö
> uÅÌÖÆ×÷¹¤¾ßŪÁË£¬µ«ÊÇÉÏÃ沢û˵֧³Ö
> > fedora 17
> >
> > ÔÚ 2012Äê6ÔÂ2ÈÕ ÏÂÎç9:44£¬Caius Chanace <me在kaio.net <javascript:;>>дµÀ£º
> >
> > > On 06/02/2012 09:57 PM, AzureSky wrote:
> > >
> > >> ×îºóÕÒÁËÒ»¸ö UÅÌÒýµ¼³ÌÐò£¬ÔÙ¼ÓÁ˸ö MbrFix ¹¤¾ß£¬¿ÉÒÔ½øwin7ÁË£¬µ«ÊÇ£¬fedora 17 °²×°Ê§°ÜµÄÎÊÌ⣬ºÃ¾À½á£¬¾¹È»ÔÚ
> > >> ¸ñʽ»¯ºó¾Í³ö´í£¬¸ù¾Ý´íÎóÐÅÏ¢£¬**ÊÇanacondaµÄpython½Å±¾³ö´í£¬Ã»ÓÐ
> > >> Õʺţ¨¸ÕÈ¥×¢²áÕʺÅÁË£¬µ«ÊÇһֱûÊÕµ½È·ÈÏemail£©£¬**Ìá½»²»´íÎóÐÅÏ¢£¬²»ÖªµÀÄãÃÇ×° 17 £¬³É¹¦ÁËô£¿£¿
> > >>
> > > ÎÒ°²Ñb³É¹¦ÁË¡£ÄãÓЛ]ÓÐʹÓà LVM£¿ÎÒ›]ÓС£
> > >
> > >
> > > kaio
> > >
> > > --
> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.**
> > fedoraproject.org/mailman/**listinfo/chinese<
> > https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese>
> > >
> >
>
>
> --
> Sent from mobile.
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list