[FZH] 用preupgrade升级完F17后无法进桌面

Cong TANG magictux at gmail.com
Wed Jun 6 07:07:08 UTC 2012


ctrl+alt+F2½øconsole£¬rootµÇ¼
mount /dev/cdrom -o loop /media¹ÒÔØvboxÔöÇ¿¹¦ÄܹâÅÌ
cd /media
./VBoxLinux*£¨¾ßÌåÃû×ÖÎҼDz»ÇåÁË£©
ÖØа²×°Ò»±évboxÇý¶¯ºóinit 6ÖØÆôOK¡£
ûʲôÄѵģ¬ºÇºÇ

ÔÚ 2012Äê6ÔÂ5ÈÕ ÏÂÎç11:38£¬ºÙêØ <chsnyuxi在gmail.com>дµÀ£º

> Fedora µÄ½«¹âÅ̹Ò×ó /run/media ÏÂÃ棬Äã¿ÉÒÔÖ±½ÓÌí¼ÓÔöÇ¿¹¦ÄÜʲôµÄ¡£
> ÄãÓ¦¸Ã½øµ¥Óû§Ä£Ê½È¥²Ù×÷¡£
>
> ÔÚ 2012Äê6ÔÂ5ÈÕ ÏÂÎç10:23£¬chenhuan <chenhuan.gt在gmail.com>дµÀ£º
>
> > ÒòΪ/mediaÏÂûÓÐcdrom£¬ËùÒÔÎÞ·¨¹ÒÔعâÅ̺ÍÖØбàÒë¡£ÎÒ°ÑÔöÇ¿¹¦ÄÜɾÁË£¬Æô¶¯ºó»¹Êǽø²»È¥£¬Õâ´ÎÍ£ÔÚÆô¶¯Sendmail´úÀíÉÏ¡£
> >
> > ÔÚ 2012Äê6ÔÂ4ÈÕ ÏÂÎç6:12£¬¶ÅºêÓð <dongfengweixiao在gmail.com>дµÀ£º
> >
> > > ÒòΪvboxÄÚºËÄ£¿éûÓÐÖØбàÒë,µ¼ÖÂkernelÔÚÆô¶¯µÄʱºòûÓÐÕý³£¼ÓÔØ.
> > >
> > > Äã¿ÉÒÔÑ¡ÔñÔÚÃüÁîÐÐÏÂÖØа²×°ÏÂvboxµÄÄ£¿é
> > >
> > >
> >
> > --
> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
> >
> >
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>-- 
Ïæ½­Ë®ÊųþÔÆ·É


More information about the Chinese mailing list