[FZH] fedora16升级17后鼠标闪烁

Jiamo yxy.716 at gmail.com
Tue Jun 12 18:27:41 UTC 2012


²é¿´ÁËÒ»ÏÂ×Ô¼ºµÄboot·ÖÇøÔÚ sda2ÖÐ
grub2-install /dev/sda2
(Óо¯¸æ£¬ËµÊ²Ã´ ext2 ²»Ö§³Öblocklist)
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

ÖØÆô¾Í½øÈëgrub rescueÁË

ÔÚ 2012Äê6ÔÂ13ÈÕ ÉÏÎç2:10£¬Shadowmourne Guo <shadowmourne在live.cn> дµÀ£º
> ͬÆô¶¯Ê±Óöµ½
> Error: File not found
> Press any key to continue¡­¡­
>
> Õâ¸öbugÒѾ­±»±¨¸æ
> https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=810348
>
> ÊÔÊÔ
> grub2-install /dev/sdX
> grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
>
>
> ÔÚ Wed, 13 Jun 2012 01:54:40 +0800£¬Jiamo <yxy.716在gmail.com> дµÀ:
>
>> ÈçÌ⣬ÌرðÊÇÔÚÁ½¸ö´°¿Ú·Ö½çÏß³ö¡£Òƶ¯µ½É¾³ý»ò×î´ó»¯³ö£¬Êó±êÏûʧ¡£
>> ÏÖÔÚÏÔ¿¨ÊÇGallium 0.4 on llvmpipe¡£ fedora16ºÃÏñ²»ÊÇÕâ¸ö¡£
>>
>> »¹ÓоÍÊÇÆô¶¯Ê±£¬ÐèÒªËæÒâ°´Ò»¸ö¼ü²Å¿ÉÒÔ¼ÌÐø¼ÓÔØ¡£¼ÓÔصĽçÃæͬʱÏÔʾÓÐЩÎļþ²»´æÔÚ¡£
>> --
>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese


More information about the Chinese mailing list