[FZH] fedora16升级17后鼠标闪烁

Jiamo yxy.716 at gmail.com
Wed Jun 13 06:49:45 UTC 2012


yum distro-sync

½â¾öÊó±êÉÁ˸ÎÊÌâ¡£Ô­ÒòÊÇһЩÇý¶¯»¹ÊÇf16¡£

ÔÚ 2012Äê6ÔÂ13ÈÕ ÉÏÎç3:49£¬Jiamo <yxy.716在gmail.com> дµÀ£º
> ÍüÁ˵±Ê±Ö±½ÓдÔÚmbrÉÏÁË¡£ÓÃlive cd ÐÞ¸´ÁË¡£
>
> ÔÚ 2012Äê6ÔÂ13ÈÕ ÉÏÎç2:57£¬Shadowmourne Guo <shadowmourne在live.cn> дµÀ£º
>> sda2ÊÇext2·ÖÇø£¿
>> ÎÒÊÇ
>> grub2-install /dev/sda
>> ÕâÑù¾Í¿ÉÒÔÁË
>>
>> ÔÚ Wed, 13 Jun 2012 02:27:41 +0800£¬Jiamo <yxy.716在gmail.com> дµÀ:
>>
>>
>>> ²é¿´ÁËÒ»ÏÂ×Ô¼ºµÄboot·ÖÇøÔÚ sda2ÖÐ
>>> grub2-install /dev/sda2
>>> (Óо¯¸æ£¬ËµÊ²Ã´ ext2 ²»Ö§³Öblocklist)
>>> grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
>>>
>>> ÖØÆô¾Í½øÈëgrub rescueÁË
>>>
>>> ÔÚ 2012Äê6ÔÂ13ÈÕ ÉÏÎç2:10£¬Shadowmourne Guo <shadowmourne在live.cn> дµÀ£º
>>>>
>>>> ͬÆô¶¯Ê±Óöµ½
>>>> Error: File not found
>>>> Press any key to continue¡­¡­
>>>>
>>>> Õâ¸öbugÒѾ­±»±¨¸æ
>>>> https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=810348
>>>>
>>>> ÊÔÊÔ
>>>> grub2-install /dev/sdX
>>>> grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
>>>>
>>>>
>>>> ÔÚ Wed, 13 Jun 2012 01:54:40 +0800£¬Jiamo <yxy.716在gmail.com> дµÀ:
>>>>
>>>>> ÈçÌ⣬ÌرðÊÇÔÚÁ½¸ö´°¿Ú·Ö½çÏß³ö¡£Òƶ¯µ½É¾³ý»ò×î´ó»¯³ö£¬Êó±êÏûʧ¡£
>>>>> ÏÖÔÚÏÔ¿¨ÊÇGallium 0.4 on llvmpipe¡£ fedora16ºÃÏñ²»ÊÇÕâ¸ö¡£
>>>>>
>>>>> »¹ÓоÍÊÇÆô¶¯Ê±£¬ÐèÒªËæÒâ°´Ò»¸ö¼ü²Å¿ÉÒÔ¼ÌÐø¼ÓÔØ¡£¼ÓÔصĽçÃæͬʱÏÔʾÓÐЩÎļþ²»´æÔÚ¡£
>>>>> --
>>>>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>>
>> --
>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese


More information about the Chinese mailing list