[FZH] Gtk-Message: Failed to load module "pk-gtk-module"

Tristan Huang tristan.j.huang at gmail.com
Fri Jun 22 11:09:36 UTC 2012


ÓУ¬¸Õ²ÅËÑÁËһϣ¬»¹ÓÐÕâ¸ö°üµÄi686°æ±¾¡£

ÔÚ 2012Äê6ÔÂ22ÈÕ ÏÂÎç2:52£¬ <chen.chenchacha在gmail.com>дµÀ£º

> On 10:24 Fri 22 Jun   , Shadowmourne Guo wrote:
> > sudo yum install PackageKit-gtk3-module.i686
> > ÒÔÇ°ÊÇÕâô½â¾öµÄ¡­¡­²»¹ýµ½17òËÆ°Ñi686µÄɾÁË¡­¡­Ö»ÓÐPackageKit-gtk3-module.x86_64ÁË
> >
> > Æäʵ²»¹ÜҲûÎÊÌâµÄ
> >
> > ÔÚ Fri, 22 Jun 2012 07:37:43 +0800£¬ÕŽ¨Ïé <feilong4在gmail.com> дµÀ:
> >
> > >ÔÚÖÕ¶ËÏ´ò¿ª»ðºü»áÌáʾGtk-Message: Failed to load module "pk-gtk-module"
> > >ÖªµÀÔõô½â¾öÂð
> ´ó¸ÅÊÇ¿âÉÙÁË£¬´ÓÖÕ¶ËÀïÆô¶¯gtkµÄͼÐγÌÐòÀÏÊÇÓöµ½
>
> ÆäʵûÓйØϵ£¬ÖÁ½ñû¿´¼û³öÎÊÌâ
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese
>


More information about the Chinese mailing list