[FZH] 安装fedora 17,登录界面想弄成中文

AzureSky azuresky.xjc at gmail.com
Sun Jun 24 17:36:26 UTC 2012


ÎÒ²»µÃ²»Ëµ£¬ÄãÕâÑùµÄÉèÖã¬Ö»ÓÐÔڵǼºó£¬²ÅÊÇÏÔʾÖÐÎÄ£¬ÔڵǼ½çÃ棬»¹ÊÇÓ¢Îĵġ£ÎÒͨ¹ý live cd ×°µÄÁ½Ì¨»ú¶¼ÕâÑù¡£

ÔÚ 2012Äê6ÔÂ24ÈÕ ÉÏÎç1:59£¬Shadowmourne Guo <shadowmourne在live.cn>дµÀ£º

> ÎÒÊÇ¿´²»ÏÂÈ¥ÁË£¬ÎÒ×òÌìÔçÉÏ8:34ÄǸöÓʼþ˵µÄ»¹²»¹»Çå³þÂð£¿
> Region and Language->System->Copy Settings
> System SettingÀïÖ±½Ó¾ÍÓÐÑ¡Ïߣ¬»¹ÏµÍ³Öв»Äܸģ¿
> ÎÒ»¹µÚÒ»´ÎÌý˵glibcÄÜÖ±½Ó¿ØÖƵǼ½çÃæÓïÑÔµÄ
>
> ÔÚ Sat, 23 Jun 2012 20:53:23 +0800£¬¶ÅºêÓð <dongfengweixiao在gmail.com> дµÀ:
>
>
>  Õâ¸ö×ÔÈ»ÊÇ¿ÉÒÔÐ޸ĵģ¡µ«ÊÇ£¬**fedoraµÄglibc¾­³£³öÏÖµ¼ÖµÇ½½çÃæÊÇÓ¢ÎĵÄÎÊÌ⣡
>>
>> ÔÚ 2012Äê6ÔÂ23ÈÕÐÇÆÚÁù£¬AzureSky дµÀ£º
>>
>>  ÄÇÄÜ·ñÐ޸ģ¿ÎÒÓ¡ÏóÖУ¬ÒÔÇ°°²×°16µÄʱºò£¬ÓÃDVD°²×°£¬**ÊÇ¿ÉÒÔÏÔʾÖÐÎĵÄŶ£¿
>>>
>>> ÔÚ 2012Äê6ÔÂ23ÈÕ ÏÂÎç8:35£¬¶ÅºêÓð <dongfengweixiao在gmail.com <javascript:;>>дµÀ£º
>>>
>>> > µÇ½½çÃæµÄÓïÑÔ״̬ÊÇÓÉglibcÖ±½Ó¿ØÖƵģ¬**¶ø²»ÊÇÔÚϵͳÖÐÐ޸ģ¡
>>> >
>>> > ÔÚ 2012Äê6ÔÂ23ÈÕÐÇÆÚÁù£¬AzureSky дµÀ£º
>>> >
>>> > > ÎÒÊÇͨ¹ý cd °æ °²×°µÄ£¬°²×°Íêºó£¬Çл»ÏµÍ³ÓïÑÔΪ ÖÐÎÄ£¬µ«ÊÇÖ»ÓеǼºó£¬²ÅÊÇÖÐÎÄ£¬ÔڵǼǰµÄ½çÃ滹ÊÇÓ¢ÎÄ£¬**Ó¦¸ÃÔõôÉèÖÃÄØ£¿£¿
>>> > > --
>>> > > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.**fedoraproject.org/mailman/**
>>> listinfo/chinese<https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese>
>>> > >
>>> > --
>>> > FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.**fedoraproject.org/mailman/**
>>> listinfo/chinese<https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese>
>>> >
>>>
>>>  --
>> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.**fedoraproject.org/mailman/**listinfo/chinese<https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese>
>>
> --
> FedoraÖÐÎÄà]¼þÁÐ±í£ºhttps://admin.**fedoraproject.org/mailman/**listinfo/chinese<https://admin.fedoraproject.org/mailman/listinfo/chinese>
>


More information about the Chinese mailing list