[FZH] 对比新出的Windows8和Gnome-shell

穹凌 liujianhncn at gmail.com
Fri Mar 2 06:05:28 UTC 2012


*不怎么太清楚 是新手的飘过*
*最主要的就是 这几天 不知道怎么回事 *
*用yum install命令安装软件总出问题……*
*当然 也不知道是 网络的原因 还是是系统的原因咯
*
---------------------------------------------------------------------------------------------------

               王不出头不成主
               员不出力怎成勋


More information about the Chinese mailing list