[FZH] Fedora的DVD与CD安装问题……

穹凌 liujianhncn at gmail.com
Wed Mar 7 11:02:27 UTC 2012


*额 用的是Win7的系统啊
虚拟机用的是Vmware8.0
而且 两个文件好像也没有什么问题啊
毕竟 我都是用的这两个镜像装的系统

现在 我vmware中用的就是CD版本的
双系统用的就是DVD版本的啊……
*
---------------------------------------------------------------------------------------------------

               王不出头不成主
               员不出力怎成勋


More information about the Chinese mailing list